ПРОЕКТИ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Каварна Ви уведомява за изготвен Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА)
В 30/тридесет/-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Каварна: kavarna.bg за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения и препоръки, можете да представите Вашите такива по проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет - Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА) на email: obskavarna@kavarna.bg или в деловодството на Общински съвет – Каварна, на трети етаж в сградата на Община Каварна на адрес: ул. „Добротица“ №26 в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа.
 
 

 
Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА)
 
На основание чл. 21, ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 26, ал. 3 и ал. 4 и чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове, в изпълнение на чл. 77 във връзка с чл. 76, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс, Общински съвет - Каварна Ви уведомява за изготвен Проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общински съвет - Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА)
 
В 30/тридесет/-дневен срок, считано от датата на публикуването на настоящото съобщение и от обявяването му на интернет страницата на Община Каварна: kavarna.bg за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения и препоръки, можете да представите Вашите такива по проект за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Общинския съвет - Каварна, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация (ПОДОбСНКВОбА) на email: obskavarna@kavarna.bg или в деловодството на Общински съвет – Каварна, на трети етаж в сградата на Община Каварна на адрес: ул. „Добротица“ №26 в рамките на работното време от 08:00 до 17:00 часа. 

 Проект за изменение и допълнение на Наредба №3