ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ ( обнародван ДВ, бр. 11/02.02.2023 г. в сила от 04.05.2023 година)

 

 1. Какъв е редът за подаване на сигнал в Община Каварна ?

Сигнали за нарушения или установена опасност от извършване на нарушения могат да се подават писмено или устно до следното Отговорно лице: Галя Великова, служебен адрес: гр. Каварна, ул. „Добротица“ № 26, телефон за връзка: 0570 81835 и адрес на електронна поща: galya.velikova@kavarna.bg,

Към сигналът могат да бъдат приложени всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения и/или позоваване на документи, в т. ч. и посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигналът трябва да съдържа минимум следната информация:

 • данни на сигнализиращото лице – три имена, адрес, телефон за обратна връзка и електронен адрес на подателя, ако има такъв, както и други контакти за обратна връзка (по избор на сигнализиращото лице);
 • дата и час на извършване на нарушението – когато са известни;
 • дата и час на узнаване на нарушението и обстоятелствата, свързани с него;
 • лице, което е извършило нарушението или срещу което се подава сигнала и неговата месторабота в случай, че са известни на сигнализиращото лице;
 • наличие на друго лице – свидетел или съучастник в извършване на нарушението;
 • описание в какво се изразява нарушението - конкретни данни за нарушение или за реална опасност такова да бъде извършено, място и период на извършване на нарушението, ако такова е извършено, описание на самото деяние или обстановката и други обстоятелства, доколкото такива са известни на сигнализиращото лице;
 • други данни и обстоятелства, които лицето, подаващо сигнала счита за важни – включително и посочване на помощник, ако има такъв;
 • реална опасност за извършване на нарушение;
 • подпис, електронен подпис или друга идентификация на лицето, подало сигнала.
 • Подаване на устен сигнал

Устен сигнал се подава пред Отговорното лице по един от следните начини:

 • телефонен разговор с Отговорното лице;
 • други системи за гласови съобщения;
 • лична среща с Отговорното лице – при изрично поискване от Сигнализиращото лице.

По време на приемането на сигнала Отговорното лице събира изложените от Сигнализиращото лице факти и обстоятелства и ги обобщава в Протокол. След като Сигнализиращото лице е изложило всички факти и обстоятелства, то има право да се запознае със съдържанието на Протокола. Запознаването с Протокола става съобразно начина, по който устният сигнал е подаден. Ако бъдат констатирани неточности, разминавания или грешки, те се коригират незабавно от Отговорното лице. Сигнализиращото лице има право да се запознае отново с Протокола след направените корекции.

След надлежното попълване на Протокола от приетия устен сигнал, Отговорното лице попълва информацията във Формуляр по образец, утвърден от КЗЛД. Сигнализиращото лице има право, но не е задължено да подпише Формуляра.

 • Подаване на писмен сигнал.

Писмен сигнал може да бъде подаден, чрез попълването на Формуляр по образец, утвърден от КЗЛД, чрез Системата за сигурно електронно връчване, чрез волеизявление в свободен текст (без да се използва Формуляра) или по друг начин, който е удобен за Сигнализиращото лице. Използването на Формуляра по образец от Сигнализиращото лице не е задължително.

Подаването на сигнала може да стане по някой от следните начини:

 • Подаване лично или чрез пълномощник на място, по пощата или чрез лицензиран пощенски оператор на следния адрес: гр. Каварна, п.к. 9650, ул. Добротица № 26;
 • изпращане на следния адрес на електронна поща: galya.velikova@kavarna.bg;
 • чрез системата за сигурно електронно връчване.

Ако в подадения сигнал (независимо от формата) липсва част от задължителната информация, посочена в т. 1 по-горе, Сигнализиращото лице ще бъде писмено уведомено за нередовността на сигнала и ще разполага със срок от 7 (седем) дни да предостави нужната информация. В случай, че нередовността не бъде отстранена в посочения срок, сигналът няма да бъде разгледан по същество, а ще бъде върнат заедно с приложенията на Сигнализиращото лице. Последното не е пречка Сигнализиращото лице да подаде нов сигнал със същата насоченост.

Не се образува производство по разглеждане на анонимни сигнали, както и по сигнали, които се отнасят до нарушения, извършени преди повече от две години. За анонимен се счита и сигнал, съдържащ информация за Сигнализиращото лице, но за който в последствие се окаже, че посочената информация е невярна, освен в случаите на явна фактическа грешка, или посочената информация касае друго физическо лице.

 1. За какъв вид нарушения може да се подаде сигнал?

Сигнал може да бъде подаден за нарушения в следните области:

 • обществени поръчки;
 • финансови услуги, продукти и пазари и предотвратяването изпирането на пари и финансиране на тероризма;
 • безопасност и съответствие на продуктите;
 • безопасност на транспорта;
 • опазване на околната среда;
 • радиационна защита и ядрена безопасност;
 • безопасност на храните и фуражите, здравето на животните и хуманното отношение към тях;
 • обществено здраве;
 • защита на потребителите;
 • защита неприкосновеността на личния живот и личните данни;
 • сигурност на мрежите и информационните системи;
 • финансови интереси на ЕС;
 • нарушение на правилата на вътрешния пазар по смисъла на чл. 26, параграф 2 от ДФЕС (Договор за функциониране на Европейски съюз), включително правилата на ЕС и на българското законодателство относно конкуренцията и държавните помощи;
 • нарушения, свързани с трансгранични данъчни схеми, чиято цел е да се получи данъчно предимство, което противоречи на предмета или на целта на приложимото право в областта на корпоративното данъчно облагане;
 • извършено престъпление от общ характер, за което лицето е узнало във връзка с извършването на своята работа или при изпълнение на служебните си задължения;
 • правилата за заплащане на дължими публични държавни и общински вземания;
 • трудово законодателство;
 • законодателство, свързано с изпълнението на държавна служба.

Ако сигналът не попада в посочения материален обхват, то той не подлежи на разглеждане. Независимо от това, сигналът може да бъде разгледан по определения в друг нормативен акт ред.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА И МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА СИГНАЛИЗИРАЩОТО ЛИЦЕ ПРИ ПОДАДЕН СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
(обнародван ДВ, бр. 11/02.02.2023 г. в сила от 04.05.2023 година)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЗАСЕГНАТОТО ЛИЦЕ ПРИ ПОДАДЕН СИГНАЛ ЗА НАРУШЕНИЯ СЪГЛАСНО ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЦАТА, ПОДАВАЩИ СИГНАЛИ ИЛИ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЯВАЩИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАРУШЕНИЯ
(обнародван ДВ, бр. 11/02.02.2023 г. в сила от 04.05.2023 година)


ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА СИГНАЛ
за подаване на информация за нарушения съгласно закон за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения