УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Земеделска земя

ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ – ОБЩИ ПРАВИЛА

1. Собственикът свободно избира начина на ползване на земеделските земи според тяхното предназначение. При ползване на земята той е длъжен да не уврежда почвата и да спазва санитарно-хигиенните, противопожарните и екологичните норми.

2. Собствениците и ползвателите са длъжни да опазват съществуващите върху земята им археологически обекти, културни ценности, мелиоративни, електроенергийни и други съоръжения и инсталации, геодезични и гранични знаци, както и да не пречат на другите собственици, ползватели и служебни лица да ползват и поддържат същите.

3. Включването на земеделските земи в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания) се извършва съгласно Закона за опазване на земеделските земи и Закона за устройство на територията.

4. Върху земеделските земи се разрешава строителство на сгради и съоръжения, свързани с ползването им при условия и по ред, установени със Закона за устройство на територията и Закона за опазване на земеделските земи.

5. Отчуждаването на земеделските земи за важни държавни и общински нужди се извършва в съответствие със Закона за собствеността, респективно ЗДС или ЗОС и Закона за опазване на земеделските земи.

ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ ОБЩИ ПРАВИЛА ПО ЗОС

1. Свободни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наема от трети лица.

2. Срокът за отдаване под наем на имотите се определя от общинския съвет в наредбата по чл.8, ал.2 и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

3. Свободни имоти или части от тях публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10г. при същите условия и ред, след решение на общинския съвет.

4. Отдаването под наем се извършва от кмета на общината, след провеждането на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извърши без търг или конкурс или е определен друг ред.

НАЕМ И АРЕНДА БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС

• когато са заети с трайни насаждения.

• когато не са били използвани две или повече стопански години.

• по предложение на кмета на общината общинският съвет определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават за една година без търг или конкурс.

ПРОДАЖБА 

• Продажба на имоти – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез търг или конкурс.

• въз основа на резултатите от търга или конкурса, съответно – на решението на общинския съвет, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

• собственици на овощни насаждения може да придобият право на собственост върху земеделски земи от държавния и общинския поземлен фонд по пазарни цени след изтичане на 5 години от създаването на насажденията и при условие, че:

- са създадени и се ползват по силата на договор с министъра на земеделието и храните, съответно с кмета на общината.

- са придобити чрез приватизационна сделка;

- са придобити от организациите по §12 от преходните и заключителни разпоредби.

• В срок 20 години от придобиване правото на собственост върху земеделските земи не може да се извършва промяна на начина им на трайно ползване, както и промяна на предназначението им за неземеделски нужди.

Прикачени файлове