ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“

I. Необходимост от реализация на проекта

 За изпълнението на „Плана за възстановяване на приоритетно природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи на територията на община Каварна“, в границите на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“, утвърден със заповед № РД-93/15.02.2018 г. на министъра на околната среда и водите, на 24.04.2019 г. между Община Каварна и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда беше сключен договор за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* понто-сарматски степи в района на Калиакра“.

II. Цели на проекта

Общата цел на Проекта е да се подобри природозащитното състояние според критерия „Площ“ и критерия „Структура и функции“ на приоритетен тип местообитание 62 С0* понто-сарматски степи върху обща площ от 423 ха чрез прилагане на мерки за опазване и възстановяване в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“.

За постигане на общата цел проектът определя следните специфични цели:

- Демонстрационно възстановяване на увредените участъци от естественото местообитание 62 С0* понто-сарматски степи на общински терени чрез методологии ли подходи, които не са реализирани в България и вероятно не са прилагани изобщо на този тип естествено местообитание на територията на Европейския съюз;

- Опазване на природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи и свързаните с него други типови тревни природни местообитания и видове, в рамките на  защитената зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“ , за да се постигне и поддържа благоприятното им природозащитно състояние;

- Ограничаване на идентифицираните натиск и заплахи върху природно местообитание 62С0* понто-сарматски степи от различни дейности на собственици или ползватели на земи в границите на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Камплекс Калиакра“;

- Установяване на тенденциите в природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи в рамките на защитена зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“ – степен на антропогенно въздействие, естествени процеси на самовъзстановяване;

- Повишаване на осведомеността на местните общности  и  посетители за значението на защитената зона за местообитанията BG0000573 „Комплекс Калиакра“ за съхраняване и опазване на приоритетното природно местообитание 62 С0* понто-сарматски степи.

III. Финансиране на проекта

Средства от държавния бюджет – 195 694 лв.

IV. Срок за реализацията

Начало на изпълнение на проекта – 24 април 2019 г.

Край на изпълнение на проекта – 24 април 2022 г.

Прикачени файлове