ОКОЛНА СРЕДА

Отпадъци

На територията на община Каварна се генерират главно битови отпадъци, резултат от жизнената дейност на хората по домовете, в административни, социални и обществени сгради. Значително в по-ниска степен се генерират строителни и производствени отпадъци, тъй като производствената дейност на територията на общината е силно редуцирана.

Сметосъбирането и сметоизвозването на битовите отпадъци на територията на община Каварна се извършва организирано по утвърден график от фирма „ТИТАН БКС” ООД.

В системата на организираното сметосъбиране и сметоизвозване са обхванати всички 21 населени места на територията на община Каварна.

Събраните отпадъци се транспортират в общинското депо за неопасни отпадъци в гр. Каварна.

Община Каварна има сключени договори със следните организацията по оползотворяване на отпадъците:

- „Екоколект” АД за въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки на територията на община Каварна. До момента системата за разделно събиране обхваща гр. Каварна, с. Българево и с. Септемврийци.

- „Рекобат” АД за въвеждане на система за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори.