ОКОЛНА СРЕДА

Защитени територии и биоразнообразие

Община Каварна е район с изключителна наситеност на забележителности. В региона на общината има разположени защитени обекти и територии. Това са резерват с международно значение и историческо място „Калиакра”, защитена местност „Яйлата”, защитена местност „Степите”, птичия залив “Тауклиман”, историческото място “Чиракман”, малката влажна зона “Болата”.

Резерват “Калиакра” е обявен през 1941 г. и е с площ от 687.5 ха Намира се в землището на селата Българево и Свети Никола. Тук са запазени най-обширните степни екосистеми, които в България се срещат единствено в приморския район на Добруджанското плато.

“Калиакра” е единственият резерват в страната, включващ морска акватория - морска ивица с ширина 500 м. и дължина 8 км.

Тук се срещат над 240 вида редки и защитени растения и животни. Представени са 450 вида висши растения, като се локализират най-големите находища на около 40 вида редки и застрашени от изчезване растителни видове. Тук са и единствените за България находища на сарматска белевалия, цилиндрично безсмъртниче, мъхестоцветен овес.

През 1989 г. нос Калиакра е обявен за Орнитологично важно място от BirdLife International. През 2005 г. цялата територия е обявена от BirdLife International за орнитологично важно място. Той се ползва като междинна станция за почивка или концентрация преди отлитане на птици, използващи западночерноморския прелетен път.

Голяма част от видовете птици, обитаващи или мигриращи през резервата, са включени в Червената книга на България.

Защитена местност “Яйлата” отстои на 18 км. североизточно от гр. Каварна и е разположена върху приморска свлачищна тераса.

Защитената местност “Яйлата” се характеризира с девствена природа и наличие на редки растителни и животински видове. Тук се срещат площи с червен божур. Защитената местност е и археологичен обект, тъй като в него има над сто пещерни жилища, останки от византийски крепостни постройки, жертвеници, гробници и некрополи, срещат се оръдия на труда и писмени паметници от различни епохи.

Защитена местност „Степите” се намира в землището на селата Българево и Свети Никола. Тя е бивша буферна зона на Резерват „Калиакра” с обща площ 1090 дка, прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-01-514/12.07.2007 г. на Министъра на околната среда и водите.

Птичият залив “Тауклиман” отстои на 16 км. североизточно от гр. Каварна и представлява вътрешно крайбрежно езеро от лиманен тип. Разположено е върху крайморска скална тераса, заобиколена от гъста растителност.

“Тауклиман” представлява забележителен пейзаж, характеризиращ се с множество малки острови край брега с гнездови ниши на редки и застрашени видове птици. Територията е убежище и за представители на земноводни и влечуги.

Историческото място “Чиракман” представлява останки от праисторическо селище и е разположено в курортната зона на гр. Каварна, на брега на Черно море.

Малката влажна зона „Болата” представлява блатна територия, в която гнездят многообразни водолюбиви птици - земеродно рибарче, шиварче, малък гмурец, патици. „Болата” е част от клуба „Най-красивите заливи в света”.