НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Полезна информация

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

• Всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ:

o ЕПЖС (едропанелно жилищно строителство);

o ППП (пакетно повдигани плочи);

o ЕПК (едроплощен кофраж);

o пълзящ кофраж и разновидностите им;

o минимум 36 самостоятелни обекти с жилищно предназначение (апартаменти)

o многофамилни жилищни сгради, проектирани преди 26 април 1999 г. на три или повече етажа с 6 (шест) или повече самостоятелни обекта

КАК СЕ КАНДИДАТСТВА?

Стъпка 1:

Етажната собственост регистрира Сдружение на собствениците по реда на чл. 25, ал. 1 от Закона за управление на етажната собственост в съответната община и регистър БУЛСТАТ –попълват се документи по образец. Сдружението се учредява от собственици, представляващи не по-малко от 67 на сто идеални части от общите части в сградата. ВАЖНО! В случай, че сградата се състои от блок-секции, Сдружение на собствениците може да се създаде за всяка блок-секция. Но Сдруженията на собствениците подава ЕДНО заявление за интерес и финансова помощ за цялата сграда в общината.

Стъпка 2:

С протокол от общото събрание сдружението взима решение да осигури достъп до всички обекти/апартаменти в сградата. В протокола също така се дава съгласие за изпълнение на дейностите, предписани от техническото обследване и обследването за енергийна ефективност, взима се решение за кандидатстване и за сключване на договор между Сдружението на собствениците и общината – попълват се документи по образец. ВАЖНО! Когато Сдружението не е учредено от всички собственици, нечленуващите собственици заявяват съгласието си с отделна декларация (по образец).

Стъпка 3:

Сдружението на собствениците подава заявление за интерес и финансова помощ в общината по местонахождение на сградата - попълват се документи по образец. ВАЖНО! Ако има регистрирани сдружения на блок-секции в сградата всички подават ЕДНО ЗАЯВЛЕНИЕ!

Стъпка 4:

Общината осъществява прием на документи за кандидатстване, оценка, одобрение/отхвърляне.

Стъпка 5:

При одобрение на сградата се сключва договор между Сдружението и общината (по образец), с което се дава мандат на общината, в лицето на кмета, да извърши от негово име действия по осигуряване на необходимия ресурс за обновяване на сградата и организиране на всички дейности по обновяването.

Стъпка 6:

След сключване на договора между общината и Сдружението, общината от името на Сдружението сключва договор за целево финансиране с Българската банка за развитие и с областния управител – по образец.

КАКВИ МЕРКИ ЩЕ СЕ ФИНАНСИРАТ?

• Дейности по конструктивно възстановяване/усилване на сградата, в зависимост от повредите, настъпили по време на експлоатацията, които са предписани като задължителни за сградата в техническото обследване;

• Обновяване на общи части: ремонт на покрив, освежаване на стълбищна клетка, след извършените строителни и монтажни работи;

• Мерки за енергийна ефективност, които са предписани като задължителни за сградата в обследването за енергийна ефективност, като например:

o топлоизолация и подмяна на дограма (прозорци, врати и др.);

o ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата за повишаване на енергийната им ефективност;

o реконструкция на вертикална система за отопление в хоризонтална с осигуряване на индивидуално отчитане на разход на топлина за всеки обект - при наличие на възможност в сградата;

o изграждане на инсталации за ВЕИ - соларни панели;

o ремонт на електроинсталация в общите части на сградата и изпълнение на енергоспестяващо осветление; o газифициране на сгради – само когато е налична градска газоразпределителна мрежа в близост до сградата;

o мерки за повишаване на енергийната ефективност в асансьорите.

КАКВО НЕ ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА?

• ремонт, обзавеждане и оборудване в самостоятелния обект/жилището;

• подмяна на отоплителни тела в самостоятелния обект/жилището;

• подмяна на асансьори с нови или втора употреба.

Подробни разяснения и актуална информация се поддържат на сайта на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

За допълнителна информация 0570 81822