ТУРИЗЪМ И КУЛТУРА

Читалищата в община Каварна играят ролята на основен фактор за утвърждаване културната политика на общината, базираща се на програмата за развитие на читалищата, приета от Общинския съвет и подкрепена от годишните планове за дейност и развитие.

Дейността им се конкретизира най-общо в следните направления:

1. Библиотечно дело

2. Художествена самодейност и школи

3. Културно-масова дейност

4. Поддържане и обновяване на материално-техническата база