КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Петък, 11.03.2022г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Петък, 11.03.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Петък, 11.03.2022г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Петък, 11.03.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Петък, 11.03.2022г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Петък, 11.03.2022г.

14:30 часа


Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 93 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ - 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик.  – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.

3. Докладна записка с вх.№ 112  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 113  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 99 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X и XI в кв. 8 и УПИ XI и XII в кв. 13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 93 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ - 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

3. Докладна записка с вх.№ 83 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.

5. Докладна записка с вх.№ 112  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година.

6. Докладна записка с вх.№ 113   относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 93 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ - 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

2. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 112  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година.

4. Докладна записка с вх.№ 113   относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.

2. Докладна записка с вх.№ 112  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година.

3. Докладна записка с вх.№ 113  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.

2. Докладна записка с вх.№ 112  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година.

3. Докладна записка с вх.№ 113  относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 114 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на „Медицински център I” Каварна ЕООД в Национално сдружение на медицинските центрове в малките общини. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 99 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за допускане изработването на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ X и XI в кв. 8 и УПИ XI и XII в кв. 13 по регулационния план /РП/ на Голф комплекс „Трейшън Клифс“ с. Божурец, Община Каварна.

2. Докладна записка с вх.№ 93 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Процедура BG14MFOP001-4.103 МИРГ-ШКБ - 2.1.1 „Инвестиции в многообразна публична инфраструктура свързана с рибарската общност и морския потенциал на територията“ от Стратегия за ВОМР на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик. 

3. Докладна записка с вх.№ 83 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за одобряване на проект за Частично изменение на Териториално устройствен план /ТУП/ на общ. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 80 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за управление на отпадъците на територията на община Каварна 2021г. – 2028г.

5. Докладна записка с вх.№ 112   относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове и създаване на временна комисия по извършване на ревизия на управлението и разпореждането с финансите и имуществото на Община Каварна за периода 2010 – 2020 година.

6. Докладна записка с вх.№ 113   относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за избиране на членове относно попълване състава на постоянната комисия за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища на Община Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 114 относно предложение от председателя на Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за участие на „Медицински център I” Каварна ЕООД в Национално сдружение на медицинските центрове в малките общини.

С оглед обявената Епидемична обстановка и Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50 %, при спазване на всички въведени мерки