КОМИСИИ - СЪСТАВ И ГРАФИЦИ

График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец март 2022 година

КОМИСИЯ

ДЕН И ДАТА

ЧАС

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

Петък, 25.03.2022 г.

09:00 часа

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

Петък, 25.03.2022 г.

10:30 часа

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

Петък, 25.03.2022 г.

11:00 часа

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

Петък, 25.03.2022 г.

13:00 часа

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

Петък, 25.03.2022 г.

14:30 часа

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

Петък, 25.03.2022 г.

16:00 часа

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

Постоянна комисия по „Бюджет, финанси, данъчна политика и еврофондове“

1. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

2. Докладна записка с вх.№ 147 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

3. Докладна записка с вх.№ 148 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

4. Докладна записка с вх.№ 149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

6. Докладна записка с вх.№ 152 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

7. Докладна записка с вх.№ 153 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022г.

8. Докладна записка с вх.№ 155 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

9. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

10. Докладна записка с вх.№ 158 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

11. Докладна записка с вх.№ 159 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

12. Докладна записка с вх.№ 160 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

13. Докладна записка с вх.№ 161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

14. Докладна записка с вх.№ 162 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна. – Водеща комисия

15. Докладна записка с вх.№ 163 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна. – Водеща комисия

16. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения  и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г. – Водеща комисия

17. Разглеждане на постъпили искания.

Постоянна комисия по „Териториално развитие и инвестиционни дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

2. Докладна записка с вх.№ 147 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 148 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

4. Докладна записка с вх.№ 149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

6. Докладна записка с вх.№ 155 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

8. Докладна записка с вх.№ 157 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2022/2023г.

9. Докладна записка с вх.№ 158 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 159 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. – Водеща комисия

11. Докладна записка с вх.№ 160 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

12. Докладна записка с вх.№ 161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг. – Водеща комисия

Постоянна комисия по „Икономическо развитие – екология, туризъм, земеделие и търговия“

1. Докладна записка с вх.№ 123 относно предложение от Мима Тодорова Василева – независим общински съветник до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за изразяване на подкрепа от страна на общинския съвет на инициативата на Сдружение в обществена полза „За туризма на Калиакра“ за провеждане и организиране на фестивала „Джулай Морнинг“ – 2022г., в землището на с. Камен бряг.

2. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 150 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2022г.

4. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 152 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ 153 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022г. – Водеща комисия

7. Докладна записка с вх.№ 154 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

8. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г. – Водеща комисия

9. Докладна записка с вх.№ 157 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2022/2023г. – Водеща комисия

10. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения  и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

Постоянна комисия по „Образование, култура и младежки дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 123 относно предложение от Мима Тодорова Василева – независим общински съветник до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за изразяване на подкрепа от страна на общинския съвет на инициативата на Сдружение в обществена полза „За туризма на Калиакра“ за провеждане и организиране на фестивала „Джулай Морнинг“ – 2022г., в землището на с. Камен бряг. – Водеща комисия

2. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

3. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 152 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

6. Разглеждане на постъпили искания.

Постоянна комисия по „Здравеопазване, спорт и социални дейности“

1. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

2. Докладна записка с вх.№ 150 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2022г. – Водеща комисия

3. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

4. Докладна записка с вх.№ 154 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна. – Водеща комисия

5. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

6. Докладна записка с вх.№ 162 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

7. Докладна записка с вх.№ 163 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

Постоянна комисия по „Законност, етика и установяване на конфликт на интереси“

1. Докладна записка с вх.№ 123 относно предложение от Мима Тодорова Василева – независим общински съветник до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за изразяване на подкрепа от страна на общинския съвет на инициативата на Сдружение в обществена полза „За туризма на Калиакра“ за провеждане и организиране на фестивала „Джулай Морнинг“ – 2022г., в землището на с. Камен бряг.

2. Докладна записка с вх.№ 131 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на Програма за опазване на околната среда на Община Каварна 2021г. - 2028г.

3. Докладна записка с вх.№ 147 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

4. Докладна записка с вх.№ 148 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

5. Докладна записка с вх.№ 149 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

6. Докладна записка с вх.№ 150 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на списък по Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с общински жилища за 2022г.

7. Докладна записка с вх.№ 151 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на отчет за изпълнение на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2021г.

8. Докладна записка с вх.№ 152 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за предоставяне под наем на имот публична общинска собственост.

9. Докладна записка с вх.№ 153 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на имоти – частна общинска собственост подлежащи на застраховане съгласно ЗОС за 2022г.

10. Докладна записка с вх.№ 154 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за учредяване на безвъзмездно право на управление върху общински недвижим имот в гр. Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 155 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

12. Докладна записка с вх.№ 156 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2022г.

13. Докладна записка с вх.№ 157 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и предоставяне и актуализиране на ползването им за стопанската 2022/2023г.

14. Докладна записка с вх.№ 158 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

15. Докладна записка с вх.№ 159 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

16. Докладна записка с вх.№ 160 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна.

17. Докладна записка с вх.№ 161 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

18. Докладна записка с вх.№ 162 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

19. Докладна записка с вх.№ 163 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.007-0106-C02 от 13.05.2019г. по проект „Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Каварна.

20. Докладна записка с вх.№ 164 относно предложение от кмета на община Каварна до органа на местното самоуправление Общински съвет – Каварна, с искане за даване на съгласие за разходване на месечните обезпечения  и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г. и 2022г.

С оглед обявената Епидемична обстановка и Заповед № РД-01-973 от 26.11.2021 г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-991 от 02.12.2021 г. Заповед № РД-01-103 от 22.02.2022 г., Заповед № РД-01-110 от 25.02.2022 г. и Заповед № РД-01-125 от 09.03.2022 г. на Министерството на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50 %, при спазване на всички въведени мерки.