ЗАСЕДАНИЯ

ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 19 СЕПТЕМВРИ 2023г. /ВТОРНИК/ ОТ 10:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ,  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ 

 

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

петдесет и деветото заседание на Общинския съвет – Каварна на

19 септември 2023 година  /вторник/ от 10:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка №421

относно: Приемане на отчета за изпълнението на бюджета на община Каварна за 2022г. и приемане на одитирания годишен финансов отчет на община Каварна за 2022г.

 

2. Докладна записка №418

относно: Приемане на бюджета на Община Каварна за 2023година.

 

3. Докладна записка №443

относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна кметове на кметства в Община Каварна.

 

4. Докладна записка №433

относно: Приемане на Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на община Каварна.

 

5. Докладна записка №414

относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

 

 

 

6. Докладна записка №442

относно: Провеждане на извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ АД гр. Добрич.

 

7. Докладна записка №432

относно: Изразяване на съгласие за изкореняване и засаждане на лозови насаждания в отдадена под наем земеделска земя- „лозя“ от общинския поземлен фонд.

 

8. Докладна  записка №448

относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите общинска собственост за 2023г.

 

9. Докладна записка №438

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Крупен.

 

10. Докладна записка №437

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Свети Никола.

 

11. Докладна записка №434

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, м-ст „Старите лозя“.

 

12. Докладна записка №439

относно: Прекратяване на съсобственост с Община Каварна чрез доброволна делба, за имот в гр. Каварна, местност Старите лозя.

 

13. Докладна записка №436

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

14. Докладна записка №426

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

15. Докладна записка №431

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС.

 

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общинския съвет