ЗАСЕДАНИЯ

ПЕТДЕСЕТ И СЕДМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ – КАВАРНА НА 31 ЮЛИ 2023 ГОДИНА /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 14:00 ЧАСА В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА

ДО  ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАВАРНА, ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ, КМЕТА НА ОБЩИНА КАВАРНА, КМЕТОВЕТЕ НА КМЕТСТВА И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И ГРАЖДАНИ

П О К А Н А

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл.25 т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

 

петдесет и седмото заседание на Общинския съвет – Каварна на

31 юли 2023 година  /понеделник / от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Докладна записка № 352

относно: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Община Каварна“ на доц. д-р Бони Петрунова.

 

2. Докладна записка № 354

относно: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост.

3. Докладна записка № 358

относно: Продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

 

4. Докладна записка № 348

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

5. Докладна записка № 342

относно: Определяне на цена за продажба на имот общинска собственост в гр. Каварна, общ. Каварна по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост.

 

 

 

6. Докладна записка № 333

относно: Отдаване под наем на поземлен имот от общинския поземлен фонд в землището на с. Било, трайно предназначение на територията: земеделска, начин на трайно ползване: нива, чрез публичен търг и сключване на договор за наем.

7. Докладна записка № 335

относно: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост за поставяне на временно преместваем обект, по чл. 56 от ЗУТ съгласно схема, за извършване на обслужваща дейност в с. Топола, общ. Каварна.

8. Докладна записка № 357

относно: Преразглеждане на Решение № 542 по Протокол № 49 от 28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна за отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост за използване на електронно- съобщително съоръжение от „Цетин България“ ЕАД на територията на община Каварна.

 

9. Докладна записка № 340

относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

10. Докладна записка № 339

относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж в имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

11. Докладна записка № 343

относно: Безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

 

12. Докладна записка № 359

относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Местна инициативна група (МИГ) Каварна- Шабла.

13. Докладна записка №345

относно: Даване на съгласие на безвъзмездно ползване на спортен обект- публична общинска собственост в полза на ФК „Калиакра 1923“.

 

 

 

14. Докладна записка №365

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Нели Балчева Иванова за лечение на сина ѝ Боян Любомиров Харизанов.

15. Докладна записка №366

относно: Отпускане на еднократна финансова помощ на Денко Марчев Стойчев.

 

16. Докладна записка № 351

относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

 

17. Докладна записка № 356

относно: Предоставяне на безвъзмездно право на ползване на общински движими вещи.

 

18. Докладна записка № 336

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

19. Докладна записка № 355

относно: Прекратяване на съсобственост с поземлен имот в с. Камен бряг, общ. Каварна.

 

20. Докладна записка № 346

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в гр. Каварна, общ. Каварна.

21. Докладна записка № 347

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

22. Докладна записка № 353

относно: Прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола, общ. Каварна.

 

23. Докладна записка № 350

относно: Предоставяне на информация за поет общински дълг в изпълнение на т. 4 от Решение № 555/28.11.2022г. на Общински съвет – Каварна по протокол № 49/28.11.2022г.

ЙОРДАН  СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна