ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и трето заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 септември 2021 г. (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и третото заседание на Общинския съвет – Каварна на 21 септември 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка вх. № 1215 относно утвърждаване и дофинансиране на паралелки с намален брой ученици в училищата на територията на община Каварна за учебната 2021/2022 година и утвърждаване и дофинансиране на групи с намален брой деца в детските градини на община Каварна през учебната 2021/2022 година.

2. Докладна записка с вх. № 1194 относно приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Каварна за 2020 година.

3. Докладна записка с вх. № 1195 относно одобряване на актуализирано разпределение на бюджета и приемане на информация за изпълнение на бюджета на Община Каварна към 30 юни 2021 година.

4. Докладна записка с вх. № 1236 относно обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г.

5. Докладна записка с вх. № 1221 относно намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по Процедура BGLD-3.002 Интегрирани мерки за приобщаване и овластяване на ромите.

6. Докладна записка с вх. № 1222 относно намерение за кандидатстване на Община Каварна с проектно предложение по процедура за подбор на проекти „Енергийна ефективност в сгради“ по Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021 г.

7. Докладна записка с вх. № 1231 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

8. Докладна записка с вх. № 1224 относно продажба на МПС – общинска собственост.

9. Докладна записка с вх. № 1223 относно продажба на вещи  – общинска собственост.

10. Докладна записка с вх. № 1233 относно прогласяване на погасено по давност право на строеж върху общински поземлени имоти.

11. Докладна записка с вх. № 1229 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Могилище.

12. Докладна записка с вх. № 1230 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

13. Докладна записка с вх. № 1232 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Божурец.

14. Докладна записка с вх. № 1213 относно провеждане на извънредно неприсъствено заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“АД гр. Добрич.

15. Докладна записка с вх. № 1237 относно провеждане на извънредно заседание на общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация в обособената територия, обслужвана от „В и К Добрич“АД гр. Добрич.

16. Докладна записка с вх. № 1227 относно одобряване на извършените разходи за командировки на кмета на Община Каварна за периода от 01.05.2021 г. до 31.07.2021 г.

17. Докладна записка с вх. № 1225 относно създаване на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.

С оглед на обявената Епидемична обстановка и заповед № РД-01-743/31.08.2021г. на министъра на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 50% при спазване на всички въведени противоепидемични мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет – Каварна