ЗАСЕДАНИЯ

Тридесет и четвърто заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам тридесет и четвъртото заседание на Общинския съвет – Каварна на 26 октомври 2021 година (вторник) от 14:00 часа в залата на община Каварна при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ 1293 относно даване на съгласие за участие на община Каварна в Сдружение „Национална асоциация на доброволците в Република България“.

2. Докладна записка с вх.№ 1306 относно одобряване на проектобюджет за 2022г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2023 и 2024г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

3. Докладна записка с вх.№ 1314 относно определяне на представител на Община Каварна за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД град Добрич, насрочено на 19.11.2021г.

4. Докладна записка с вх. № 1300 относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „КАВАРНА“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

5. Докладна записка с вх. № 1301 относно приемане на Годишен финансов отчет за 2020 г. на дружеството „БИЗОНЕ“ ЕООД, в което Община Каварна притежава сто процента части от капитала.

6. Докладна записка с вх.№ 1277 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

7. Докладна записка с вх.№ 1278 относно упълномощаване на кмета на община Каварна Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ за обезпечаване на 100% от размера на авансовото плащане по ДБФП №08/07/2/0/00657 от 26.03.2018г. по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ за Проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа на територията на община Каварна“.

8. Докладна записка с вх.№ 1303 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на данък добавена стойност (ДДС) върху размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич“.

9. Докладна записка с вх.№ 1304 относно упълномощаване на кмета на община Каварна – Елена Балтаджиева за издаване на Запис на заповед, без протест и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие“ – РА за обезпечаване на 100% от размера на авансово плащане по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG06RDNP001-7.002-0039-C02 от 10.03.2020г. по проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на СУ „Стефан Караджа“, находящо се в ПИ 35064.501.902 в землището на град Каварна, община Каварна, област Добрич.

10. Докладна записка с вх.№ 1298 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за ПИ с идентификатори 77044.15.223, 77044.15.222 и 77044.15.80 по КК и КР на с. Хаджи Димитър, общ. Каварна.

11. Докладна записка с вх.№ 1299 относно даване на съгласие и допускане изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на плана за регулация /ИПР/ за УПИ I в кв. 70 по регулационния план /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна.

12. Докладна записка с вх.№ 1297 относно актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост.

13. Докладна записка с вх.№ 1280 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

14. Докладна записка с вх.№ 1281 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

15. Докладна записка с вх.№ 1282 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

16. Докладна записка с вх.№ 1283 прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Камен бряг.

17. Докладна записка с вх.№ 1287 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

18. Докладна записка с вх. № 1288 относно прекратяване на съсобственост в поземлен имот в с. Топола.

19. Докладна записка с вх.№ 1284 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

20. Докладна записка с вх.№ 1285 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

21. Докладна записка с вх. № 1290 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

22. Докладна записка с вх. № 1291 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

23. Докладна записка с вх.№ 1294 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост в гр. Каварна.

24. Докладна записка с вх.№ 1295 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „Лозе“ в землището на гр. Каварна.

25. Докладна записка с вх.№ 1296 относно продажба на поземлен имот частна общинска собственост – трайно предназначение на територията: земеделска с начина на трайно ползване „изоставена орна земя“ в землището на гр. Каварна.

26. Докладна записка с вх.№ 1286 относно учредяване на право на ползване върху имоти общинска собственост за риболовни дейности в землището на с. Българево.

27. Докладна записка с вх.№ 1292 относно определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници на територията на община Каварна.

ЙОРДАН СТОЯНОВ

Председател на Общински съвет - Каварна

С оглед на обявената епидемична обстановка и във връзка със заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването, заетостта в залата трябва да бъде до 30% от капацитета ѝ и при спазване на всички въведени противоепидемични мерки.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.