БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

СМЕТКИ НА ОБЩИНАТА

ОБСЛУЖВАЩА БАНКА : БАНКА ЦКБ КЛОН КАВАРНА

IBAN  

BIC

Код за вид плащане  

Наименование на БИН

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

441400

Патентен данък

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

442100

Данък върху недвижимите имоти

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

442300

Данък върху превозните средства

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

442400

Такса за битови отпадъци
 

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

442500

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

442800

Туристически данък

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

443400

Други данъци

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

444100

Приходи от наеми на имущество

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

444200

Приходи от наеми на земя

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

445600

Приходи от продажба на земя

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

445700

Приходи от концесии

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

446500

Приходи от глоби и лихви

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

448001

Такси за технически услуги

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

448007

Такса за административни услуги

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

448012

Туристическа такса

BG92CECB979084G4066400

CECBBGSF

448013

Такса за притежаване на куче