СТРАТЕГИИ, ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ОТЧЕТИ ЗА ДЕЙНОСТТА

План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 година

Община Каварна стартира изготвянето на План за интегрирано развитие на община Каварна (ПИРО) за периода 2021-2027 г. Планът е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно обезпечаване на местното развитие през следващия програмен период. Той се изготвя и изпълнява в съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие, националните и европейските приоритети, определящи стратегическите рамки на новия програмен период.
Планът за интегрирано развитие на община Каварна 2021-2027 г. определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките й с други общини в рамките на региона и осигурява координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане за дефинираните цели за подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общината.