ДОСТЪПНОСТ НА СЪДЪРЖАНИЕТО

Политика за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна

1.         Предназначение

Настоящата политика съдържа основните принципи, правила и подходи за да гарантира спазване на стандарти и технологии за осигуряване на достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна за хората с увреждания.

Тази политика има за цел да осигури изпълнението на изискванията към интернет страниците на администрациите формулирани в Закон за електронното управление, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги и Правилата за институционална идентичност на интернет страниците и портали на държавната администрация, утвърдени от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

2.         Обхват

Настоящата политика се прилага за осигуряване на достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна https://www.kavarna.bg за хората с увреждания.

3.         Общи положения

При осигуряване на достъпност на съдържанието на интернет страницата си, община Каварна се придържа към следните принципи:

1)         Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

4)         Подобряване на взаимодействието на администрацията с потребителите на административни услуги

5)         Подобряване на развитието между гражданите и общинската администрация изцяло в обществен интерес

4.         Актуалност и промени на политиката

С цел да подобряваме достъпността и адаптирането на уебсайта на община Каварна за работа и от хора с увреждания, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика.

Политиката за достъпност на съдържанието на интернет страницата на община Каварна е утвърдена със заповед № 879/29.09.2020 г. на кмета на община Каварна.