ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ

Политика за защита на лични данни на Община Каварна

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ОБЩИНА КАВАРНА

1.         Предназначение

Настоящата политика съдържа основните принципи, правила и подходи за организиране и осъществяване на дейностите, свързани със събиране, преработка, съхранение, комуникиране, използване и защита на лични данни на физически лица в ОБЩИНА КАВАРНА.

Тази политика има за цел да осигури изпълнението на Закона за защита на лични данни и изискванията на Регламент № 2016/679 на ЕП в рамките на бизнес процесите на ОБЩИНА КАВАРНА.

2.         Обхват

Всички служители на ОБЩИНА КАВАРНА трябва да прилагат в ежедневната си работа указанията на настоящата политика. Това се отнася с особена важност за служителите, работещи с лични данни.

Настоящата политика се прилага за личните данни на служителите на ОБЩИНА КАВАРНА и за личните данни на други физически лица, спрямо които ОБЩИНА КАВАРНА се явява в ролята на администратор или обработващ.

3.         Термини, определения, съкращения

В текста на тази политика са използвани термини и определения в смисъла, в който те са използвани в Закона за защита на личните данни и Регламент № 2016/679 на ЕП (Член 4)

За краткост в политиката са използвани следните съкращения:

•          ЗЗЛД - Закона за защита на личните данни

•          Регламент - Регламент № 2016/679 на ЕП, известен като GDPR (General Data Protection Regulation)

•          ДЛЗД – Длъжностно лице па защита на данни

•          КЗЛД – Комисия за защита на лични данни

•          ОВЗД – Оценката на въздействието върху защитата на данните

4.         Общи положения

4.1       Принципи за работа с лични данни

При работа с лични данни ОБЩИНА КАВАРНА се придържа към следните принципи:

1)         Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност

Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

2)         Ограничение на целите

Лични данни се събират и/или обработват само за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

3)         Свеждане на данните до минимум

Събират се и се обработват само подходящи лични данни, свързани с целите и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват

4)         Точност

Личните данни се поддържат точни и актуални, за да са пригодни за постигане целите, за които те се обработват

5)         Ограничение на съхранението

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите

6)         Цялостност и поверителност

Личните данни се събират, съхраняват и обработват при подходящо ниво на сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически и организационни мерки

7)         Отчетност

ОБЩИНА КАВАРНА прилага в своята работа изброените до тук принципи и поддържа необходимите документи и записи като доказателство за това.

4.2       Права на субектите на данни

ОБЩИНА КАВАРНА осигурява правата на субектите на данните при изпълнение задълженията си като администратор или обработващ на тези данни. Тези права са следните:

4.2.1    Право на информираност

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор на лични данни изпълнява следните действия по информиране субектите на данни относно:

•          Техните права по отношение на данните, като прави това преди или в момента на събиране на данните или при последваща промяна в целите на обработката.

•          Целите на обработването и правното им основание;

•          Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

•          Срока за съхранение или критериите за определяне на този срок;

•          Данни и координати за връзка с въпросите на личните данни

4.2.2    Право на достъп

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор, осигурява на субекта потвърждение дали се обработват негови лични данни и ако това е така, му осигурява  достъп до данните и следната информация:

•          Целите на обработването и правното им основание;

•          Категориите лични данни;

•          Срока за съхранение или критериите за определяне на този срок;

•          Получателите или категориите получатели на личните данни, ако има такива;

•          Съществуването на право да се изиска от администратора коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани със субекта на данните, или да се направи възражение срещу такова обработване;

•          Правото на жалба до надзорен орган;

•          Когато личните данни не се събират от субекта на данните, всякаква налична информация за техния източник;

•          Съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането, ако се прилага такова.

4.2.3    Право на коригиране

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор на лични данни, осигурява възможност субектът на данни да поиска корекция без ненужно забавяне за неточните лични данни, свързани с него.

Като се имат предвид целите на обработването субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

4.2.4    Право на изтриване

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор на лични данни, осигурява възможност субектът на данни да поиска изтриване на свързаните с него лични данни без ненужно забавяне.

ОБЩИНА КАВАРНА има задължението да изтрие без ненужно забавяне личните данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:

•          Не са необходими повече за целите, за които са събрани;

•          Субектът оттегли съгласието си (ако е давал такова);

•          При възражение за обработване и доказване за липса на законно основание;

•          При незаконосъобразно обработване.

ОБЩИНА КАВАРНА, като отчита наличната технология и разходите по изпълнението, предприема разумни стъпки, включително технически мерки, за да уведоми администраторите, обработващи личните данни, че субектът на данните е поискал изтриване от тези администратори на всички връзки, копия или реплики на тези лични данни.

4.2.5    Право на преносимост на данните

ОБЩИНА КАВАРНА в ролята на администратор на лични данни, осигурява  преносимост на данните, ако са изпълнени условията, предвидени за това (Чл.20, ал.1 на Регламента), като предава без възпрепятстване на субекта неговите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат

ОБЩИНА КАВАРНА може пряко да прехвърли личните данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

4.2.6    Право на възражение

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор осигурява възможност на субекта на данните по всяко време и на основания, свързани с неговата конкретна ситуация, да представи възражение срещу обработване на лични данни, отнасящи се до него, включително профилиране.

ОБЩИНА КАВАРНА се задължава да прекратява обработването на личните данни, освен ако не съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

4.2.7    Права при автоматизирано вземане на индивидуални решения, профилиране

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор, уведомява субекта (ако това реално се извършва) за съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането (Чл. 22 на Регламента), както и съществена информация относно използваната логика, както и значението и предвидените последствия от това обработване за субекта на данните

5.         Регистри на дейности по обработване

ОБЩИНА КАВАРНА, в ролята на администратор, създава и поддържа регистри на дейности по обработване, които съдържат следната информация:

•          Името и координатите за връзка на администратора / обработващия и, когато това е приложимо, на всички съвместни администратори / обработващи на представителя на администратора и на Длъжностното лице по защита на данните, ако има такива;

•          Целите на обработването;

•          Описание на категориите субекти на данни и на категориите лични данни;

•          Категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, включително получателите в трети държави или международни организации;

•          Когато е приложимо - предаването на лични данни на трета държава или международна организация, включително идентификацията на тази трета държава или международна организация, документация за подходящите гаранции;

•          Предвидените срокове за изтриване на различните категории данни;

•          Общо описание на техническите и организационни мерки за сигурност.

6.         Изисквания към персонала работещ с лични данни.

6.1       Общи изисквания

Всеки служител на ОБЩИНА КАВАРНА, който е ангажиран с обработването на лични данни е задължен:

•          Да обработва лични данни законосъобразно и добросъвестно;

•          Да използва личните данни, до които имат достъп, съобразно целите, за които се събират и да не ги обработват допълнително по начин, несъвместим с тези цели;

•          Да изпълнява точно и навременно своите задължения (ако има такива) по актуализация или изтриване на личните данни;

•          Да прилага всички необходими мерки за защита на личните данни, с които се осигурява тяхната постоянна поверителност, цялостност, наличност както и устойчивост на системите и услугите за обработване;

•          Да докладва незабавно, съобразно установения ред, за слабости и събития, свързани със сигурността на личните данни;

•          При възникване на спорни въпроси по отношение на личните данни, преди да предприеме каквито и да е действия, да потърси съдействие от ДЛЗД.

•          Да познава и спазва актуалните външни нормативни документи, регламентиращи работата с лични данни;

•          Да познава и спазва вътрешните документи, свързани с управлението на лични данни;

•          Да участва във всички мероприятия, свързани с обучение, повишаване на квалификация или поддържане нивото на осведоменост и компетентност по отношение на личните данни.

6.2       Длъжностното лице по защита на данни

6.2.1    Общи положения

ОБЩИНА КАВАРНА определя Длъжностното лице по защита на (лични) данни (ДЛЗД )

ДЛЗД  може да изпълнява и други задачи и да има други служебни задължения, които задължително не водят до конфликт на интереси

ОБЩИНА КАВАРНА гарантира, че ДЛЗД участва по подходящ начин и своевременно във всички въпроси, свързани със защитата на личните данни.

ОБЩИНА КАВАРНА подпомага ДЛЗД при изпълнението на неговите специфични задачи, като осигурява ресурсите, необходими за изпълнението на тези задачи, и достъп до личните данни и операциите по обработване

ОБЩИНА КАВАРНА подпомага ДЛЗД при изпълнението на неговите специфични задачи като поддържа неговите експертни знания.

ОБЩИНА КАВАРНА поема ангажимент необходимото длъжностното лице по защита на данните да не получава никакви указания във връзка с изпълнението на тези задачи с оглед неговата независимост и безпристрастност.

Длъжностното лице по защита на данните не може да бъде освобождавано от длъжност, нито санкционирано от ръководството на ОБЩИНА КАВАРНА за изпълнението на своите задачи.

Длъжностното лице по защита на данните се отчита пряко пред Кмета на Община Каварна.

Субектите на данни могат да се обръщат към ДЛЗД по всички въпроси, свързани с обработването на техните лични данни и с упражняването на техните права съгласно настоящия регламент.

6.2.1    Права и задължения

Длъжностното лице за защита на данни има следните правомощия:

•          Да информира и съветва служителите, които извършват обработване, за техните задължения съгласно актуалните законови изисквания и Регламента;

•          Да наблюдава спазването на Регламента, на други разпоредби за защитата на данни в България и ЕС и вътрешните документи на ОБЩИНА КАВАРНА по отношение на защитата на личните данни;

•          Да наблюдава и контролира възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, участващ в операциите по обработване и съответните одити;

•          При поискване да предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и да наблюдава извършването на оценката; 

•          Да сътрудничи с надзорния орган – КЗЛД;

•          Да действа като точка за контакт за КЗЛД по въпроси, свързани с обработването, включително предварителната консултация, и когато е  целесъобразно да се консултира по всякакви други въпроси;

•          Да отчита рисковете, свързани с операциите по обработване, и се съобразява с естеството, обхвата, контекста и целите на обработката;

•          Да спазва секретността или поверителността на изпълняваните от него задачи.

7.         Комисия за жалби, запитвания  и искания  за лични данни

Комисията е помощен орган, който има задачата да управлява процеса по обработка на жалби от клиенти, запитвания от държавни органи и искания по лични данни, свързани с предлаганите от ОБЩИНА КАВАРНА услуги.

Комисията се назначава със заповед на Кмета на общината и има състав от Председател и 4 члена. Комисията може да се разширява и уточнява допълнително.

Комисията се събира, поне веднъж месечно и при необходимост. Комисията кани на заседанията и ангажира с действия специалисти, когато това се налага.

Комисията има следните задължения:

•          Разглежда постъпилите искания, жалби, запитвания и взема решения за тяхното изпълнение;

•          Контролира сроковете за изпълнение;

•          Преглежда и предлага за утвърждаване отговори на постъпили искания, жалби, запитвания

•          Поддържа регистър с постъпили жалби, запитвани и искания

•          Изяснява спорни въпроси;

•          Търси съдействие от юридически консултанти или КЗЛД;

•          Търси съдействие от ДЛЗД

•          Предприема мерки за подобряване на процеса

8.         Оценка на въздействие върху защитата на личните данни

8.1       Общи положения

ОВЗД се извършва задължително, когато:

•          Обработването попада в  Списък на видовете операции по обработване, за които се изисква ОВЗД, изготвен и оповестен от КЗЛД;

•          Обработването е с цел профилиране;

•          Съществува висок риск за правата и свободите на физическите лица, породен от:

  • Използване на нови технологии;
  • Естеството, обхвата и контекста на обработването;
  • Целите на обработването

Ръководството на Община Каварна е извършило  преглед и анализ на риска, и е преценило, че  при обработването на лични данни  няма вероятност операциите по обработването да породят висок риск за правата и свободите на физическите лица, поради което не е необходимо извършване на оценка на въздействие върху защита на личните данни. При промяна на видовете операции по обработване ръководството на Община Каварна ще предприеме необходимите действия по извършването на ОВЗД и консултирането и с КЗЛД. При извършването на ОВЗД се изисква становището на ДЛЗД. Когато резултатът от ОВЗД показва, че обработването ще породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, ОБЩИНА КАВАРНА задължително извършва:

•          Консултация с КЗЛД преди обработването;

•          Предприеме мерки за ограничаване на риска.

ОВЗД се прилага и като:

•          Форма на ранно предупреждение за идентифициране на скрити до момента слабости в обработката на лични данни

•          Метод за идентифициране проблемите преди контролните органи или конкуренцията, подготвянето на ОВЗД и консултирането с КЗЛД.

9.         Осигуряване сигурност за личните данни

9.1       Общи положения

В случай на нарушение на сигурността на личните данни, което може да доведе до нарушаване правата и свободите на субектите на данни, ОБЩИНА КАВАРНА уведомява КЗЛД в рамките на 72 часа след установяването на това нарушение.

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за правата и свободите на физическите лица, ОБЩИНА КАВАРНА незабавно извършва:

Обективна преценка дали предварително предприетите мерки за защита на данните гарантират, че тяхната поверителност ще се запази;

Предприемане последващи мерки,  които гарантират, че вече няма вероятност да се реализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни;

Оценка на усилията, необходими за  уведомяване на всеки един субект на данни, засегнат от нарушението.;

В зависимост от резултатите на описаните по-горе действия и спазвайки изискванията на Регламента,  предприема едно от следните действия:

Не предприема действия за уведомяване субектите на данни;

Незабавно уведомява субектите на данни за нарушението;

Прави публично съобщение или се взема друга подобна мярка, така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

10.       Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагаме най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ние ще актуализираме редовно настоящата Политика за защита на личните данни.

Настоящата Политика за защита на личните данни е утвърдена със заповед № 343/29.05.2018г. на кмета на община Каварна.