Обяви и съобщения

Обявление за взето Решение № 77/31.03.2020 г. от Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 23.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е взето Решение № 77/31.03.2020 г. Общински съвет - Каварна, с което се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – изменение на регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, на част от кв.11, в обхват УПИ XII - 42 и прилежащите му от север и изток улични отсечки. Разрешава...

Публичен търг с явно наддаване на на 15.05.2020 год. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 22.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 15.05.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая № 209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ: ПИ с идентификатор 35064.10.46 по КККР на гр.Каварна с площ от 1539 кв.м., земеделска територия, начин на трайно ползване: изоставена орна...

Обявление за издадена Заповед № 240/13.04.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 14.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 240/13.04.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за УПИ I, кв. 18 по регулационния план на с. Камен бряг, общ. Каварна, обл. Добрич, изразяващо се в...

Съобщение до Желязко Ат. Карастоев, Иванка Д. Йорданова и Йордан Д. Йорданов

Обяви и съобщения | 10.04.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с  чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Желязко Ат. Карастоев, Иванка Д. Йорданова и Йордан Д. Йорданов, в качеството си на заинтересовани лица по чл. 131, ал. 2, т. 3 от ЗУТ (Собственици в имот с идентификатор 35064.501.1100 по КККР на с. Каварна, община Каварна,...

Обявление за издадена Заповед № 223/03.04.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 07.04.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 223/03.04.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за ПИ 07257.501.1149 и ПИ 07257.501.1150 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.

Обявление за издадена Заповед № 170/19.03.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 23.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 170/19.03.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменението на подробен устройствен план –план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.500.848 по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна, с цел създаване на градоустройствена основа за бъдещо...

Обявление за издадена Заповед № 169/19.03.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 23.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 169/19.03.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за изменението на подробен устройствен план –план за регулация и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП -ПРЗ) за ПИ 05009.501.2 по КККР на с....

Обявление за издадена Заповед № 168/19.03.2020 г. на кмета на общината

Обяви и съобщения | 23.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 168/19.03.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменението на подробен устройствен план –план за регулация и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПРЗ) за ПИ 07257.501.400 по КККР на с. Българево, общ....

Община Каварна публичен търг с явно наддаване на 06.04.2020 год. от 14.00 часа в сградата на Община Каварна – втори етаж, стая № 209

Обяви и съобщения | 13.03.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ ЗА ПРОДАЖБА НА : № НАИМЕНОВАНИЕ ТИП Мярка Количество Начална тръжна цена за...

Съобщение до собствениците на преместваеми обекти

Обяви и съобщения | 21.02.2020

Общинска администрация - Каварна уведомява собствениците на преместваеми обекти (за търговски, административни, увеселителни и други обслужващи дейности), разположени на територията на община Каварна, че предстои извършване на проверка на място и по документи на всички преместваеми обекти, слънцезащитни съоръжения и търговските площи към тях, относно валидността на договорите за наем и на издадените...