Обяви и съобщения

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 122 по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, в поземлен имот - публична общинска собственост с идентификатор № 35064.501.1504 по КККР на гр.Каварна, в двора на сградите на бившия МУЦ, с площ 15,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за търговия с електродомакински уреди. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.15 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на преместваем обект - павилион, с площ 6,00 кв.м, находящ се в свободното пространство, югоизточно от търговската площ на Общински пазар – Каварна,върху петно №123 по схема за поставяне на преместваеми обекти по реда на чл. 56 от ЗУТ, за – продажба на дрехи и обувки. Срок на договора е 5 г. Начална тръжна наемна месечна цена е...

Обявление за издадена Заповед № 377/28.05.2020 г.

Обяви и съобщения | 29.05.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 377/28.05.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за УПИ XCIX-3410, кв. 1 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.

Решение № 87 по Протокол № 11 от 28.04.2020 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 21.05.2020

  П Р О Т О К О Л № 11   Днес, 28.04.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе единадесетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 17. Общинските съветници с 11 гласа „за”, 1 глас „против” и 5 гласа „въздържал се” приеха   ДНЕВЕН...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 05.06.2020 год. от 14:00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 14.05.2020

Публичен търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна общинска собственост. Обект на търга е Лек многоцелеви високопроходим верижен транспортьор (МТЛБ) произведен през 1983 г.            Началната тръжна цена на обекта на търга е 10950,00 лв.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул.”Добротица” № 26, ...

Съобщение до Галина Тонева

Обяви и съобщения | 13.05.2020

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административно процесуалния кодекс, съобщава на Галина Тонева, в качеството и на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 от Закона за устройство на територията(ЗУТ) (собственик на имот с идентификатор 35746.501.362 по КККР на с. Камен бряг, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ ІХ-40, кв. 12 по регулационния план на с. Камен бряг, общ....

Уведомление до собственици и ползватели на гаражи

Обяви и съобщения | 08.05.2020

Община Каварна уведомява всички собственици и ползватели на гаражи разположени: В паркинга до жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 45 и кръстовището и с ул. „Ген. Гурко“; Северно от жилищен блок „Витоша“, с адрес гр. Каварна, ул. „България“ № 35, 37 и 39 Северно от жилищен блок „Витоша“, в дворовете на...

Публичен търг с явно наддаване на 29.05.2020 г. от 14:00 часа

Обяви и съобщения | 30.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 29.05.2020 год. от 14:00 часа в заседателна зала на община Каварна ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на част от сграда в град Каварна – частна общинска собственост. Обект на търга е помещение № 6, представляващо склад, с площ 17,00 кв.м находящо се в сграда с идентификатор 35064.501.2320.3 по КККР на град Каварна с адрес: ул....

Публичен търг с явно наддаване на 28.05.2020 г. от 9:00 часа

Обяви и съобщения | 30.04.2020

ОБЩИНА КАВАРНА ОБЯВЯВА НА 28.05.2020 ГОДИНА ОТ 9:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ПЪРВИ ЕТАЖ В СГРАДАТА НА ОБЩИНА КАВАРНА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на земеделска земя от общинския поземлен фонд на община Каварна с начин на трайно ползване НИВИ, за срок от три стопански години -2020г./2021г., 2021г./2022г. и 2022г./ 2023г. до прибиране на реколтата. Обект на търга са имотите...

Решение № 75 по Протокол № 10 от 31.03.2020 г. на Общински съвет - Каварна

Обяви и съобщения | 24.04.2020

Препис-извлечение: П Р О Т О К О Л № 10 Днес, 31.03.2020 година от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна се проведе десетото заседание на Общинския съвет на община Каварна. От 17 избрани общински съветници присъстват 16. Общинските съветници със 16 гласа „за”, 0 глас „против” и 0 гласа „въздържал се” приеха ДНЕВЕН...