Обяви и съобщения

Обява на Решение № 153 от 02.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 24.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че с Решение № 153 по Протокол № 11 от заседание проведено на 02.08.2016 г., Общински съвет-Каварна 1. Одобрява задание за проектиране на проект за пуп-парцеларен план 2. Разрешава изработването на проект за пуп-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ въздушен електропровод 20 кV отклонение от въздушен...

Обявление на Заповед № 841/10.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 841/10.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 07257.28.603 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Съобщение до Тина Мари Пиетрус

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание 61, ал. 3 от АПК, съобщава на Тина Мари Пиетрус в качеството и на собственик на имот с идентификатор 35064.501.1124.2.12 по КККР на гр. Каварна, че с Решение № 125 от 28.06.2016 г. на общински съвет-Каварна: 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройстевн план – изменение на регулацията на част от кв. 34 в гр. Каварна; 2. Разрешава изработването на проект за...

Обявление на Заповед № 840/10.08.2016 г.

Обяви и съобщения | 12.08.2016

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е издадена Заповед № 840/10.08.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 07257.28.606 по КККР на с. Българево, община Каварна, област Добрич.  

Публичен търг с явно наддаване на на 01.09.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна, втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2016 год. от 11.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на едно помещение  с площ от 32 кв.м (тридесет и два квадратни метра), на таванския етаж, представляващо част от сграда с идентификатор № 35064.501.1201.1 по КККР на град Каварна, с предназначение: административна...

Публичен търг с явно наддаване на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 01.09.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна  на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на празен терен с площ от 1000 кв.м (хиляда квадратни метра), част от ПИ № 35064.501.715 (три, пет, нула, шест, четири, точка, пет ,нула, едно, точка, седем, едно, пет) по КККР на град Каварна, общ.Каварна, целия с площ...

Публичен търг с явно наддаване на 30.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна,на втори етаж – стая №209

Обяви и съобщения | 12.08.2016

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  За отдаване под наем на петно № 41 по схема за разполагане на павилион по чл.56 от ЗУТ в град Каварна, находящо се в град Каварна, Градски парк, с площ от 19 кв.м (деветнадесет квадратни метра), за извършване на търговска дейност. Начална тръжна наемна цена 38,00лв. /без ДДС/ на месец.  Тръжните документи се закупуват от касата на общината на ...

Съобщение на отдел" Общинска собственост и икономическо развитие"

Обяви и съобщения | 10.08.2016

Община Каварна кани всички ползватели на полски пътища ,платили но не получили договори с кмета на Общината за стопанска 2015-2016г -да се явят в сградата на Община Каварна,стая номер 206.За да могат да получат договорите си в срок до 30.09.2016г.За не явилите се в срок Община Каварна ще обяви договорите им за невалидни. Справки на телефон : 0570 8 18 19

Съобщение в Държавен вестник бр. 55 от 19.07.2016 г.

Обяви и съобщения | 09.08.2016

Община Каварна на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за пуп-парцеларен план за линейни обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образования, представляващ захранващ водопровод за водоснабдяване на имот с идентификатор 72693.154.28 (стар идентификатор 000175) и имот с идентификатор 72693.154.24, по КККР на с. Топола, община Каварна,...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.08.2016 год. от 10.00 часа

Обяви и съобщения | 04.08.2016

ОБЩИНА  КАВАРНА обявява на 25.08.2016 год. от 10.00 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая №209 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ за отдаване под наем на пасища и мери от общинския поземлен фонд, на лица собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Обектите на търга са идентифицирани по КККР на съответното...