Обяви и съобщения

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с.Челопечене с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 201,874 дка, за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга е 16149,92 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 09.07.2020 г.,...

Община Kаварна oбявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:15 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Белгун с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 334,603 дка, за срок от три стопански години  от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга  е 26768,24 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен...

Обявление за издадена Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.19, по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.  

Обявление за издадена Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 460/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за изменение на подробно устройствен  план – план за регулация и изработване на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ III, кв. 5, по регулационния...

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 15.06.2020

Валидно от дата 15.06.2020 г До дата 22.06.2020 г.   Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1564; 35064.501.1575; 35064.501.1574 и...

Обявление за издадена Заповед № 435/05.06.2020 г.

Обяви и съобщения | 09.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 435/05.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  бъде изработен проект за изменение на регулационния план на КК „Бялата Лагуна“, община Каварна, област Добрич, в частта за УПИ VI-6,7,9,10,13, кв. 1, предвиждащ урегулирането на нов УПИ с...

Обявление за издадена Заповед № 427/04.06.2020 г.

Обяви и съобщения | 05.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 427/04.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава  изработването на проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП- ПР3) за ПИ 07257.501.334 по КККР на с. Българево, общ. Каварна, обл. Добрич.

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 03.06.2020

Валидно от дата 03.06.2020 г. До дата 10.06.2020 г.     Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и / или ползватели на гаражи, поставени в имот с идентификатор 35064.501.903 по КККР на гр. Каварна,...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.30 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 128 гр. Каварна,по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, южно от хотел „Добротица“ (пешеходна зона),с площ 6,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за продажба на сладолед и царевица. Срок на договора е 5г. Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат в касата...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 25.06.2020 г. от 14.45 часа в залата на Община Каварна на втори етаж – стая № 209

Обяви и съобщения | 29.05.2020

  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ За отдаване под наем на,терен на петно № 127 гр. Каварна, по схема за разполагане на павилион по чл. 56 от ЗУТ, северната страна на пощата, с площ 6,00 кв.м. за поставяне на преместваем обект, за продажба на сладолед и царевица. Срок на договора е 5 г. Начална тръжна наемна месечна цена е 12,00 лв. без ДДС. Тръжните документи се заплащат в касата на общината на...