Обяви и съобщения

Съобщение до неизвестни лица

Обяви и съобщения | 03.07.2020

  Валидно от дата 03.07.2020 г. До дата 10.07.2020 г.   Община Каварна, на основание чл. 18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 57а, ал. (2) от Закона за устройството на територията (ЗУТ), съобщава на НЕИЗВЕСТНИ ЛИЦА, в качеството им на собственици и/или ползватели на гаражи, поставени в имоти с идентификатори 35064.501.1579; 35064.501.1578;...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 14.30 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна, представляваща имот с идентификатор 80340.22.1 по КККР на с.Челопечене с площ от 8,987дка, НТП - нива, за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. на основание заповед № 491/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 718,96 лева без ДДС. Тръжните...

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 14.15 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Било с НТП – лозе с площ от 38,141 дка /бракувано/, за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. на основание заповед № 490/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната тръжна годишна наемна цена на имота обект на търга е 3051,28 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13.45 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Белгун с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 66,137 дка, представляващи ПИ 03318.31.105 с площ от 4,839 дка и ПИ 03318..31.107 с площ от 61,298 дка по КККР на с. Белгун общ. Каварна за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г., на основание заповед № 488/25.06.2020 г. на кмета на...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 14.00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна, представляваща имот с идентификатор 12173.17.225 по КККР на с.Вранино с площ от 40,140 дка, НТП – поземлен имот със смесен начин на трайно ползване, за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. на основание заповед № 489/ 25.06.2020 г. на кмета на община Каварна. Началната тръжна годишна наемна цена на...

Обявление за издадена Заповед № 468/17.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 468/17.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 35064.17.62, по КККР на гр. Каварна, общ. Каварна.

Община Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:30 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Иречек с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 58,761 дка, за срок от три стопански години от 2020 г./2021 г. до  2022 г./ 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга  е 4700,88 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до...

Oбщина Каварна обявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:00 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с.Челопечене с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 201,874 дка, за срок от три стопански години от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга е 16149,92 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен ден до 09.07.2020 г.,...

Община Kаварна oбявява публичен търг с явно наддаване на 15.07.2020 година от 13:15 часа в заседателната зала на първи етаж в сградата на община Каварна

Обяви и съобщения | 24.06.2020

За отдаване под наем на земеделска земя от ОПФ на община Каварна в землището на с. Белгун с начин на трайно ползване НИВИ с обща площ от 334,603 дка, за срок от три стопански години  от 2020 г. / 2021 г. до 2022 г. / 2023 г. Началната тръжна годишна наемна цена на имотите обект на търга  е 26768,24 лева без ДДС. Тръжните документи се закупуват от касата на общината всеки работен...

Обявление за издадена Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 23.06.2020

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена  Заповед № 461/15.06.2020 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава да бъде изработен проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XX, кв.19, по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна.