Административни услуги

2029-Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна Изтегли образец

2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща пазарна цена за обезщетение на собствениците и 3% местен данък върху обезщетението

5004-Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Нотариален акт 3. Решение на ПК-Каварна 4. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/. 5. Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“ 6. Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“ 7. Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на...

2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Актуална скица от КККР - Удостоверение за наследници/ при нужда/ - Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2096-Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

02.09.2016

Небходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост  - Пълномощно - Други документи Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2026-Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ - Документ за собственост - Пълномощно - Заверен протокол за строителна линия и ниво - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

1995-Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Технически паспорт на хартиен носител - Технически паспорт на магнитен носител - Квитанция за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.18 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Изтегли образец