Административни услуги

2062-Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост или документ за учредено право на строеж в чужд имот или документ за право да се строи в чужд имот по силата на специален закон - Окончателен доклад на лицето, управляващо строителен надзор, придружен от свидетелство за оправомощаване или лиценз за упражняване на дейността (за строежи четвърта категория) - Протокол за...

2399-Презаверка на скица

02.09.2016

Необходими документи: - Искане - Оригинал на скица - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 5,00 лв. Изтегли образец

2027-Издаване на скици за недвижими имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост - Пълномощно (в случай, че искането се подава от пълномощник) - Актуална скица от кадастралната карта за съответният имот - Документ за платена такса - Други документи Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 15 лв. на основание чл. 95, т.1 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на...

2018-Удостоверение за административен адрес на поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за платена такса - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 114, т.12 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...

1995-Вписване в регистъра на технически паспорт на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Технически паспорт на хартиен носител - Технически паспорт на магнитен носител - Квитанция за платена такса Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.18 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна Изтегли образец

1990-Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

1989-Издаване на разрешения за поставяве на преместваеми обекти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост /Договор за наем/ - Документ за платена такса - Скица / виза - Ситуация – изясняваща графично и с коти разполагането на обекта - Снимка /компютърна визуализация/, разпределение, фасади, вертикален разрез - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 150...

2097-Проверка за спазване определената линия на застрояване, заснемане и нанасяне на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец Срок за предоставяне: 7 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2098-Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2119-Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по териториалното и селищното устройство

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Документ за платена такса - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 10 лв, на основание чл. 95, т.4 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...