Административни услуги

2061-Допускане на изменения в одобрен инвестиционен проект

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Копие от действащ  ПУП-ПРЗ, ПЗ, РУП, заверен за “вярно с оригинала” - Нотариално заверено съгласие на заинтересуваните лица- възложителят, собствениците и носителите на ограничени вещни права в поземления имот - Инвестиционен проект в следните части: а/ АС част        ...

2001,2060-Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документи за собственост - Скица с предложение за исканото изменение - Писмено съгласие на собствениците на съседните урегулирани поземлени имоти, в които се иска свързано  ниско застрояване, съгласно чл. 21, ал.4 от ЗУТ - Предварителен договор за прехвърляне на собственост с нотариално заверени подписи в случаите по чл. 17, ал.2, т.2 и...

2023-Съгласуване на идейни инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Виза за проектиране - Инвестиционен проект по следните части: а/ АС част                                   б/ СК част                                ...

2117-Одобряване на подробен устройствен план

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост на поземления имот - Проект за изменение на ПУП - 1 бр.оригинали с магнитен носител - Заповед за допускане изменение на ПУП – оригинал - Скица от СГКК - Списък на заинтересуваните лица с адреси за кореспонденция - Пълномощно (в случай, че искането се подава от пълномощник) - Служебна бележка за липса на...

2054-Разглеждане и одобряване на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Виза за проектиране - Инвестиционен проект по следните части: а/ АС част                                      б/ СК част                            ...

2112-Издаване на разрешение за строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Виза за проектиране - Одобрен инвестиционен проект по следните части: а/ АС част                                      б/ СК част                          ...

2084-Издаване на удостоверение за търпимост на строеж

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост или учредено право на строеж - Копие от квитанция за платена такса - Скица от АГКК - Снимка на сградата - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 100 лв. на основание чл. 95, т.17 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и...

2083-Издаване скица-виза за проучване и проектиране

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост - Актуална скица от кадастралната карта - Пълномощно - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 45 лв. на основание чл. 95, т.2 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията...

2082-Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Документ за платена такса - Пълномощно (в случай, че искането се подава от пълномощник) - Други документи  Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.10 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията...

2063-Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи

02.09.2016

Необходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост или учредено право на строеж - Копие от протокола за линия и ниво със съответни заверки (изкоп, цокъл, корниз, било) - Копие от акт обр.14 за приемане на конструкцията, ако сградата е завършена в груб строеж Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: За констативен протокол – такса 100,00 лв., на...