Административни услуги

5004-Издаване на заповед по чл.16 от ЗУТ за право на собственост

02.09.2016

Необходими документи: 1. Искане по образец 2. Нотариален акт 3. Решение на ПК-Каварна 4. Удостоверение за наследници /когато собственикът е починал/. 5. Скица от отменения  КП на м-т “Къзалюк баалар“ 6. Скица от одобрения  ПУП-ПРЗ за комплекс “Младост-II“ 7. Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на...

2078-Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Актуална скица от КККР - Удостоверение за наследници/ при нужда/ - Документ за собственост  Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Безплатна

2100-Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост /Договор за наем/ - Ситуационно решение - Снимки, колажи и др. материали, доказващи адаптацията на РИЕ в градската среда - Конструктивен проект – при необходимост - Инсталационен проект за ел. част в случаите на светлинна реклама - Документ за платена такса - Други документи при необходимост Срок за...

2114-Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост и актуална скица на имота - Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник) - Доказателство, че не е постигнато съгласие между собствениците на поземлените имоти - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

1991-Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (отстъпено право на строеж) - Пълномощно (в случай, че заявлението се подава от пълномощник) - Проект за делба/Одобрени инвестиционни проекти - Други документи при необходимост - Документ за платена такса Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Такса 10 лв. на основание чл. 95, т.4 от Наредба № 3...

2096-Освидетелстване на сгради и издаване на заповед за премахване /поправяне или заздравяване/ на строежи, негодни за използване или застрашени от самосрутване

02.09.2016

Небходими документи: - Искане по образец - Документ за собственост  - Пълномощно - Други документи Срок за предоставяне: 30 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2113-Презаверяване на разрешение за строеж, което е изгубило действието си поради изтичане на срока

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Оригинал на разрешението за строеж - Документ за собственост - Пълномощно (при необходимост) - Други документи Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: 50,0 % от таксата по услуга 2112, на основание чл. 95, т.9 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на територията на...

2130-Издаване на разрешение за строеж без одобряване на инвестиционни проекти

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост (ОПС) - Виза за проектиране  - Архитектурна ситуация ( при необходимост) - Становище по част Конструкции (при необходимост) - Становище по част Електро ( при необходимост) - Други документи при пеобходимост - Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите...

2111-Изготвяне на справки на заинтересувани лица относно изменения на устройствени планове и схеми

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице - Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.) Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец

2026-Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Два комплекта екзекутивна документация, съставена и заверена, съгласно изискванията на чл. 175, ал. 1, ал. 2 от ЗУТ - Документ за собственост - Пълномощно - Заверен протокол за строителна линия и ниво - Други документи при необходимост Срок за предоставяне: 14 дни Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец