Административни услуги

2878-Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка

21.01.2020

Необходими документи: 1. Молба-декларация за обстоятелствена проверка издадена от нотариус 2. Скица актуална от КККР 3. Удостоверение за наследници/при нужда/ 4. Документ за собственост Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: Обикновена - 20,00 лв. Бърза - 30,00 лв. Експресна - 40,00 лв.  

5003-Заявление на основание чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ за разглеждане на инвестиционни проекти на експертен съвет

20.06.2019

Необходими документи: 1. Заявление по образец 2. Документ за собственост (ОПС) 3. Виза за проектиране  4. Три копия от инвестиционния проект, а именно: а/ АС част б/ СК част в/ В и К част г/ Ел  д/ ОВК  е/ част Геодезия  ж/ част ПБЗ з/ Геология /ИГП/ и/ Технология к/ Статически изчисления л/ озеленяване м/ част ЕЕ н/ Оценка за...

2118-Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Протокол от проведено общо събрание на етажната собственост Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Безплатна Изтегли образец    

2025-Разрешаване изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатива

18.08.2017

Необходими документи: Искане по образец, с приложени към него следните документи: - Документ за собственост - Проект за подробен устройствен план - Инвестиционен проект - Оценка за съответствие - Предварителни договори с експлоатационните дружества - Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежите от Іва, ІІра  и ІІІ-та категория - Документ за платена...

2667-Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Три екземпляра от план за безопасност и здраве (ПБЗ) - Три екземпляра от план за управление на строителните отпадъци (ПУСО) - Други Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: - Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 25 (одобряване на ПУСО) от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени...

2517-Заверяване на преписи от документи и копия от планове и документация към тях

18.08.2017

Необходими документи: - Заявление по образец - Документ за собственост - Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице  - Други доказателства (копие от скица, ПУП и др.) Срок за предоставяне: 14 дни  Такса на услугата: Размерът на таксата, съгласно чл. 95, т. 5 от Наредба № 3 за определянето и администрирането на месните данъци, такси и цени на услуги на...

2030-Заверка на анкетни формуляри към анкетна карта за регистрация на земеделски производител в областна дирекция „Земеделие”

02.09.2016

Необходими документи: - Анкетни формуляри от ОД "Земеделие" към МЗХ Срок за предоставяне: 1 ден Цена на услугата: Безплатна

2122-Издаване на удостоверение за собственост на имот от емлячен регистър

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Удостоверение за наследници Срок за предоставяне: 14 дни За услугата се заплаща фиксирана цена в зависимост от вида: За обикновена услуга 5 лв. За бърза услуга 7 лв. За експресна услуга 10 лв.

2029-Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства

02.09.2016

Необходими документи: - Заявление по образец - Декларация Срок за предоставяне: 3 дни Цена на услугата: Безплатна Изтегли образец

2043-Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти

02.09.2016

Необходими документи: - Искане свободен текст - Скица-ситуация на трасето на обекта - Копие от ПУП/ПП за трасето на обекта - Списък на засегнатите имоти от ПУП/ПП - Пълномощно /при необходимост/ Срок за предоставяне: 30 дни Цена на услугата: За услугата се заплаща пазарна цена за обезщетение на собствениците и 3% местен данък върху обезщетението