Търсене за: "заповед"

Обявление за издадена Заповед № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12173.22.3 по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в…

Обявление на Заповед № 275/13.04.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

      Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройство на територията обявява, че е издадена Заповед № 275 от 13.04.2017 г.  на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план за изменение на плана за регулация  (ПУП-ПР) в частта за УПИ III в кв. 327 по регулационния план на гр. Каварна, общ. Каварна, обл.…

Обявление на Заповед № 330/05.05.2017 г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 330 от 05.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.201 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите лозя”.

Обявление на Заповед № 257/07.04.2017г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 257 от 07.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ LXXXII в кв. 1 по регулационния план  на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 379/18.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 379 от 18.05.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.855 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ УПИ XXIII в кв. 40 по регулационния план  на с. Българево, община…

Обявление на Заповед № 436/29.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 436 от 29.05.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.222 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ ПИ 222 в кв. 16 по регулационния план  на с. Българево, община…

Обявление на Заповед № 611/06.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 611/06.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за имот с идентификатор 35064.500.710 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, намиращ се в СО „Старите…

Обявление на Заповед № 647/ 25.07.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 647 от 25.07.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ I-65, 66, 67 (имот с идентификатор 72693.149.136 по КККР на с. Топола) и подробен устройствен план - план за застрояване на ПИ 149051 (имоти с…

Обявление на Заповед № 875/16.08.2017г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 875 от 16.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Комплексен проект за инвестиционна инициатива на основание чл. 150, ал. 1 от ЗУТ за изграждане на обект „ Разширение на апартаментен комплекс „Топола Скайс” с жилищна сграда със студия, приемна сграда и басейни” в…

Обявление на Заповед № 892/23.08.2017г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 892 от 23.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ V в кв. 225 в гр. Каварна, общ. Каварна, предвиждащ разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане…