Търсене за: "заповед"

Обявление на Заповед №1185 /22.11.2016г.,гр.Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

ЗАПОВЕД №1185 гр.Каварна, 22.11.2016г. На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с Решение № 181 от протокол № 14 от 12.09.2016г. на Общински съвет - Каварна, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, Заповеди по чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, чл.75а…

Обявление на Заповед № 1082/12.10.2016 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 1082/12.10.2016 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на комплексен проект за инвестиционна инициатва въз основа на чл. 150, ал. (1) от Закона за устройството на територията.  1.подробен устройствен план-план за застрояване…

Обявление на Заповед № 12/11.01.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 12/11.01.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ VIII-571 в кв. 123 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.

Обявление на Заповед № 76/06.02.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 76/06.02.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ XIII в кв. 62 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 182/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 182/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ XIX-9981 в кв. 329 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 183/09.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 183/09.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ 66113.14.109 по КККР на с. Селце, община Каварна, област Добрич.  

Обявление на Заповед № 215/24.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 215/24.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) в частта за кв. 10 по регулационния план на с. Раковски, община Каварна, с обхват за имоти с идентификатори 62092.501.110 и част от 62092.501.9510 по…

Обявление на Заповед № 237/29.03.2017 г.

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 237/29.03.2017 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 113 в кв. 22 по регулационния план на с. Поручик Чунчево, община Каварна, област Добрич.   

Заповед за водоспасителната дейност и обезопасяването на водните площи

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Заповед за определените за къпане места ( морски плажове и басейни) през летения сезон на 2017 година (01 юни до 30 септември) на територията на Община Каварна.

Обявление за издадена Заповед № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 25.03.2020

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 266/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 04090.16.80. по КККР на с. Било, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в…