Търсене за: "заповед"

Заповед на кмета на община Каварна за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Община Каварна

Новини | 08.04.2020

ЗАПОВЕД № 152/ 13.03.2020 г.   На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването и  във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република…

Обявление за издадена Заповед № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна

Обяви и съобщения | 18.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена  Заповед  № 267/ 11.04.2017г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на проект за подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 12173.22.3 по КККР на с. Вранино, община Каварна, област Добрич, при спазване на нормите за застрояване, определени в…

Обявление на Заповед № 436/29.05.2017г. за изработване на ПУП- ПРЗ

Обяви и съобщения | 18.06.2021

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 436 от 29.05.2017 г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за подробен устройствен план- план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 07257.501.222 по КККР на с. Българево, община Каварна, представляващ ПИ 222 в кв. 16 по регулационния план  на с. Българево, община…

Обявление на Заповед № 892/23.08.2017г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от ЗУТ обявява, че е издадена Заповед № 892 от 23.08.2017г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на проект за изменение на подробен устройствен план- план за регулация и застрояване ( ПУП- ПРЗ) за УПИ V в кв. 225 в гр. Каварна, общ. Каварна, предвиждащ разделяне на имота на два нови урегулирани поземлени имота, с отреждане…

Обявление на Заповед № 33/ 22.01.2018г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 33 от 22.01.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 35064.501.1723 по КККР на град Каварна, община Каварна, област Добрич, представляващ УПИ IX в кв. 18 по регулационния…

Обявление на Заповед № 142/14.03.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

  Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 142/14.03.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ III-1105 в кв. 48 по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област Добрич. Публикувано на: 14.03. 2018 г. Валидно…

Обявление на Заповед № 266/03.05.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 266/03.05.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за ПИ 613 в кв. 61, по регулационния план на с. Българево, община Каварна, област…

Обявление на Заповед № 497/ 25.07.2018г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

  Община Каварна на основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) обявява, че е издадена Заповед № 497 от 25.07.2018г. на кмета на община Каварна, с която е разрешено изработването на Подробен устройствен план- план за застрояване (ПУП- ПЗ) за имот с идентификатор 35064.203.78 по КККР на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич.    

Обявление на Заповед № 550/21.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 550/21.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация (ПУП-ПР) за УПИ II-1674 в кв. 17, по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна, област…

Обявление на Заповед № 551/21.08.2018 г.

Обяви и съобщения | 18.06.2021

Община Каварна на основание чл. 124б, ал. (2) от Закона за устройството на територията обявява, че е издадена Заповед № 551/21.08.2018 г. на кмета на община Каварна, с която се разрешава изработването на подробен устройствен план-план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за ПИ 866, по плана на СО „Старите лозя”, гр. Каварна, община Каварна, област…