Обяви и съобщения

Продължава набирането на желаещи по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в общините Балчик, Каварна и Шабла”

Обяви и съобщения | 09.12.2019

                                                                                                                   ...

МТСП, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Проект "Патронажна грижа"

Обяви и съобщения | 22.07.2019

                                                                                             Във връзка с одобрено проектно предложение  по  процедура...

Информация за напредъка по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.002-0170-С001,с наименование „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА КАВАРНА” ОП ”РЧР” 2014-2020 Г.

Обяви и съобщения | 10.09.2016

Община Каварна продължава изпълнението на проектните дейности по проект „Независим живот за гражданите на Каварна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси - 2014-2020”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, с цел надграждане постигнатите добри резултати по схемите „Алтернативи“,...

Обява за процедура за подбор за длъжност медицинска сестра по Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 за реализиране на проект „Независим живот за гражданите на Каварна”

Обяви и съобщения | 08.07.2016

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05M9OP001-2.002-0170-С001 между Министерство на труда и социалната политика и Община Каварна за реализиране на проект по процедура № BG05M9OP001-2.002 „Независим живот” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., ОБЩИНА КАВАРНА 1. ОБЯВЯВА, процедура за подбор за длъжност медицинска сестра 1 бр. за 15 месеца до...