ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете”

Проект BG06-219 „Шанс за всяко дете” е финансиран от МОН във връзка с Програмно споразумение между Комитета на Финансовия механизъм и Национално координационно звено за финансиране на програма BG06 „Деца и младежи в риск” /ПО11/, подписано на 12.09.2012 г. С реализирането на дейностите по проекта ще бъдат постигнати ефективни и ефикасни мерки за адаптиране на уязвимите групи деца в риск. Основната цел на програма „Деца и младежи в риск” е подобряване на благосъстоянието на децата и младежите в риск. Именно с извършването на включените в проектното предложение дейности ще бъде подобрено не само благосъстоянието, но и в дългсорочен план ще бъде постигната устойчивост.

Подписан договор №Д03-335/08.07.2014 г. на община Каварна
Име на проекта :  „Шанс за всяко дете”
Продължителност на проекта: 22 месеца
Номер на проекта: BG06-219
Стойност: 224  854 Eвро – 100% безвъзмездна помощ

Прикачени файлове