ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

Община Каварна удължава срок за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата "Личен асистент" по проект "Нови възможности за грижа"

Община Каварна партньор на Агенция за социално подпомагане по Проект „Нови възможности за грижа“ удължава срока за кандидатстване, подбор и наемане на медицински специалисти и осигуряване на достъп до здравни услуги на потребители на услугата „личен асистент“ 
Медицинските специалисти, които желаят да бъдат наети по проект „Нови възможности за грижа” могат да подадат Заявлениe (Приложение №1) по настоящ адрес в община Каварна от 22.01.2016 г. до 29.01.2016 г. включително. Образците на заявления ще се получават и подават в Община Каварна ет.2, стая 312. Същите могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на Община Каварна. 
В изпълнение на дейностите по проект „Нови възможности за грижа” се наемат медицински специалисти с професионална квалификация „Медицинска сестра” или „Медицински фелдшер”, които могат да извършват професионални дейности, определени в Наредба № 1 от 8 февруари 2011 г. и попадат в обхвата на дейностите по проекта, свързани с осигуряване на достъп до здравни услуги. 
 Медицинските специалисти, които не са трудово заети могат да бъдат наети чрез договор за услуга (граждански договор) или трудов договор. Максимална месечна заетост до 168 часа. 
 В случай, че медицинският специалист е трудово зает наемането му по проекта може да бъде осъществено чрез сключване на договор за услуга (граждански договор) при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки или чрез втори трудов договор, при спазване разпоредбите на Кодекса на труда. Максимална месечна заетост до 80 часа. 
 Продължителността на посещение на един адрес и предоставяне на здравните услуги е до два часа.
 Възнаграждението за извършването на здравните услуги предоставяни от медицинските специалисти, независимо от вида на сключения договор, е в размер на 4 лв. (четири лева) на час. 
 Кандидатите одобрени за назначаване ще предоставят социалната услуга „Осигуряване на достъп до здравни услуги" в рамките на 1 месец от 01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.