ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

Проект „Приеми ме - интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“BG05M2OP001-3.002

Резюме на проект

Основни данни за проекта:
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
Приоритетна ос „Образователна среда за активно социално приобщаване“ 
Наименование и код на процедурата 
BG05M2OP001-3.002  ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА 
Наименование на проектно предложение „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства“
Срок на изпълнение, месеци - 20 
Местонахождение (Място на изпълнение на проекта): гр. Каварна; с.Белгун, община Каварна; с.Септемврийци, община Каварна
Бенефициент– Сдружение „Център за образование, култура и екология 21“гр. Варна
Партньори:  НУ“Братя Миладинови“, ОУ“Йордан Йовков“ , СОУ“Стефан Караджа“ в гр. Каварна, ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ в с.Белгун, Община Каварна и НУ“Христо Ботев“ в с. Септемврийци, Община Каварна
Одобрен бюджет – 395602,00 лева

Проектът е разработен в  съответстветствие с инвестиционния приоритет за социално икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите при население от етнически малцинства (роми), маргинализирани общности, високи нива на безработица и бедност в целевия район. 

Основна цел на проекта е да подпомогне учениците от етнически малцинства в 5 училища на община Каварна  / НУ“Братя Миладинови“, ОУ“Йордан Йовков“ , СОУ“Стефан Караджа“ в гр. Каварна, ОУ“Св.св.Кирил и Методий“ в с.Белгун, Община Каварна и НУ“Христо Ботев“ в с. Септемврийци, Община Каварна/ да развият мотивация и знания  за успешна професионална, социална и творческа реализация чрез предоставяне на комплекс от дейности, услуги и ресурси за образователна интеграция. 

Основни дейности: 1)Допълнително обучение по български език за учениците, за които българският език не е майчин; 2) Съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда; 3) Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на различието. Планираните дейности  са в съответствие с План за действие на община Каварна в изпълнение на Областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход  и други граждани в уязвимо социално положение 2015-2020г., Национална стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020. Дейностите в проекта са в съответствие със Стратегическите цели на Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015-2020г.
В проекта са включени две целеви групи в съответствие с изискванията за допустимост: 334 ученици от етнически малцинства и 142 родители.  За постигане на интеграционен ефект в проекта са включени и други 107 ученици, които не са  от етнически малцинства.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са:
-334 ученици от етнически малцинства да повишат  социалните си умения за междукултурно общуване, от които 286 ученици от етнически малцинства  да  повишат комуникативните си умения по български език за устно и писмено общуване, ; 
- 107 ученици, които не са от етнически малцинства  да развият социални умения за междукултурно общуване, толерантност към културното многообразие;
- 142 родители  да придобият  социални умения в подкрепа на образователната интеграция на учениците в интегрираща мултикултурна среда.

Проектът е съобразен с хоризонталните принципи на Европейския съюз за: устойчиво развитие, превенция на дискриминация, равенство между половете. Проектът осигурява възможности за тяхното взаимно свързване и комплексно въздействие върху целевите групи.

Прикачени файлове