ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

„Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство” по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” на проект „Красива България“

МЯРКА М02: „Подобряване на социалната инфраструктура”
Наименование на проектното предложение: „Подобряване на условията за експлоатация на Детска ясла „Щастливо детство”
Срок на изпълнение: 01 Декември 2017 г.
Местонахождение: гр.Каварна, ул.”Йордан Йовков” №2
Бенефициент: Община Каварна
Одобрен бюджет: 50 000 лева, в т.ч. 25 000 лева финансиране от МТСП и 25 000 лева съфинансиране от Бенефициента.

Проектът „Красива България” - Мярка М02 е насочена към осигуряване на подходяща и рентабилна образователна и здравна инфраструктура, съвместима с бъдещите изисквания на населението по места, както и към оптимизация и модернизация на социалната инфраструктура, предоставяща услуги в общността, които не са от резидентен тип.

Основни дейности:

1. Изграждане на остъклен навес с кът за хранене към Детска кухня „Щастливо детство”, гр. Каварна;
2. Изграждане на допълнителни съоръжения за игра в двора на Детска ясла „Щастливо детство”, гр. Каварна;
3. Ремонт на ограда.

Очаквани резултати от изпълнението на проекта са: Подобряване обслужването в Детска ясла „Щастливо детство”

Прикачени файлове