ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „Ремонт на покрив и фасади Oбществено обслужваща административна сграда с идентификатор 35064.501.1183.3, находяща се в УПИ VII-1183, 2407, 2408 – „за обслужване“, кв.27 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна“

ПРОЕКТ „КРАСИВА БЪЛГАРИЯ”
МЯРКА М01
„ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА СРЕДА 
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА”

По проект „Красива България“ ще бъдe ремонтирана административна сграда в центъра на града. Стойността на проекта  е 166 489,00 лв., от които  74 920 лв.са финансиране от Министерство на труда и социалната политика  и общинско съфинансиране в размер на 91 569,00 лв. по Мярка М01 „Подобряване на обществената среда в населените места”.
Целта на проекта е подобряване на безопасността и комфорта за работещите служители, както и понижаване на експлоатационните разходи на сградата, което ще се постигне чрез текущ ремонт на покрив, при който ще се премахне амортизираната част и ще се възстановят обрушените от атмосферните влияния външни мазилки по фасадите на сградата. 
Имотът, в който е разположена обществено обслужващата административна сграда се намира в Каварна, на ул. „Добротица 27. Сградата има важно значение за града и в нея се развива широк обхват от дейности. На първи етаж се помещават Обреден дом, на втори етаж Консултативен център на Местна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Психолог в общински консултативен център по проблемите на децата и младежта и сектор Култура при Община Каварна.
Сградата е паметник на културата от местно значение, фигуриращ под номер 1183 в списъка на паметниците на културата от местно значение на територията на гр. Каварна на Министерство на културата, деклариран като такъв с писмо № 4726 от 10.12.1998 г.

Срок за изпълнение на дейностите по проекта :
От 15.02.2021 до 19.11.2021