ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ

Проект „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ - КАВАРНА”, финансиран чрез МТСП – ФОНД „СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА”

Община Каварна уведомява всички заинтересовани граждани, че стартира нов прием на заявления по проект ”Обществена трапезария - Каварна” финансиран чрез МТСП – Фонд „Социална закрила”.

Заявления - декларации ще се приемат в работно време в деловодството на Община Каварна, ул. Добротица № 26, от 01 септември 2021 г. /сряда/ до 17 септември /петък/.

Заявления ще се приемат и след крайната дата, като лицата подали документи ще бъдат класирани и включени в списък с чакащи лица. Те ще бъдат включвани в услугата след освобождаване на място.

Право да се възползват от услугата „Обществена трапезария“ съгласно програмата са:

 • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
 • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
 • Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
 • Скитащи и бездомни деца и лица;
 • Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.
 • Лица, изпаднали в тежка ситуация, в следствие на епидемичната обстановка – поставени под карантина, лица завърнали се от други държави, останали без работа и без доход.

Всички лица, желаещи да ползват услугата, следва да попълнят и подадат лично или чрез упълномощено лице заявление-декларация от кандидата по образец /Приложение №5/.

Към заявлението следва да бъдат приложени и следните документи:

 • Документ за самоличност на лицето или на законния му представител /за справка/;
 • Удостоверение за раждане на дете /за справка/;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
 • Копие на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК на дете и оригинал /за справка, ако е приложимо/;
 • Пълномощно за лице, което ще подаде заявлението от името на кандидат за потребител, ако същото е в невъзможност само да ги подаде;
 • Други /при необходимост/;

Цели на проекта:

Общата цел на проекта е намаляване на бедността чрез осигуряване на обяд на лица, живеещи във висока степен на бедност и социална изолация. След извършване на подбор на 50 представители на целевите групи от Община Каварна ежедневно в работни дни ще се предоставя топла храна. Размерът на финансирането на единица топъл обяд за едно лице за един ден е 3.20 лв. (три лева и двадесет стотинки), което включва:

- храна за обяд: супа, основно ястие, хляб и веднъж седмично десерт – 2.70 лв.;

- други разходи: транспортни, режийни, консумативи – 0.50 лв.

Приготвянето на топлия обяд, с който ще се предостави разнообразно седмично меню и балансирано хранене на целевите групи, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене, съответно изискванията на БДС, ще се приготвя от Домашен социален патронаж - гр. Каварна. Предвиденият срок за изпълнението на проекта е от 01.10.2021 г. до 31.12.2021 г. включително.

Ще бъде изготвен списък на одобрените лица за ползване на социалната услуга, който ще бъде общодостъпен на информационното табло в общинска администрация на ул. „Добротица“ №26. С всяко от одобрените лица ще се сключи индивидуален договор за предоставяне на социалната услуга. Всеки потребител ще се подписва ежедневно за получения обяд. Невключените към момента на стартирането на услугата лица ще бъдат в списъка на чакащите /резерви/, ако отговарят на изискванията за целевите групи по проекта. Те ще бъдат включени в проекта при отпадане на даден потребител.

Реализирането на проект ”Обществена трапезария - Каварна” се финансира от МТСП – Фонд „Социална закрила” и е на обща стойност  – 23 360 лв.