ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Обща информация

Кметът на община Каварна е публичен възложител на обществени поръчки по чл.5, ал.2, т.9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

По силата на чл.7 от ЗОП възложителят може да определи длъжностно лице, което да организира и/или да възлага обществени поръчки.

С изключение на горното, в отсъствие на възложителя правомощията му, свързани с възлагане на обществени поръчки, се изпълняват от съответния заместник-кмет, определен от кмета на община Каварна да възлага и сключва договори по обществени поръчки.

Обща информация за обществените поръчки, възлагани от община Каварна можете да получите от:

Георги Балтаджиев – заместник-кмет ЕФИД, тел.: 0570 81813

Данни за кореспонденция с община Каварна във връзка с възлаганите от него обществени поръчки:  

адрес: гр. Каварна, 9650
ул. „Добротица” № 26
факс: 0570/ 85122
електронна поща: obshtina@kavarna.bg
Официална страница на Община Каварна в интернет: www.kavarna.bg 
Работно време: 8.00 – 17.00 ч.