Четиринанадесето заседание на Общински съвет - Каварна на 12.09.2016 година (понеделник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам четиринадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 12.09.2016 година (понеделник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД:

1. Кандидатстването на Народно читалище „Съгласие -1890”, гр.Каварна с проект по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” (докл. вх. № 388).
2. Кандидатстване на Народно читалище „Народен будител-1940”, с. Българево с проект по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” (докл. вх. № 389).
3. Учредяване безвъзмездно право на ползване на Народно Читалище   “СЪГЛАСИЕ- 1890”  в гр. Каварна.(докл. вх. № 379).
4. Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” (докл. вх. № 380).
5. Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” (докл. вх. № 381).
6. Съответствие на дейностите включени в проект „ Реконструкция  на улица „Сава Ганчев”, град Каварна” с Общинския план за развитие на община Каварна 2014-2020г. (докл. вх. № 382).
7. Съответствие на дейностите включени в проект „ Рехабилитация и реконтрукция на общински пътища в община Каварна” с Общинския план за развитие на община Каварна 2014-2020г (докл. вх. № 383).
8. Съответствие на дейностите включени в проект „ Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от община Каварна” с Общинския план за развитие на община Каварна 2014-2020г. (докл. вх. № 384).
9. Даване на съгласие за кандидатстване за финансиране по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.” (докл. вх. № 385 ).
10. Задължение за спазване на законодателството в областта на държавните помощи при сключване на договор за предоставяне на финансова помощ. (докл. вх. № 386).
11. Предоставяне за ползване на общинските полски пътища за стопанската 2016г. – 2017г (докл. вх. № 387).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.


                     КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
                     Председател на Общински съвет - Каварна