Седемнадесетото заседание на Общински съвет - Каварна ще се проведе на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна


На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам седемнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 27.12.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Актуализация на бюджета на община Каварна за 2016 година (докл. вх. № 534).
2. Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2017 година (докл. вх. № 529).
3. Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 530).
4. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост (докл. вх. № 532).
5. Прекратяване на съсобственост в село Хаджи Димитър, община Каварна чрез доброволна делба (докл. вх. № 531).
6. Сключване на предварителен договор за прехвърляне на собственост на основание чл. 15, ал. 3 във връзка с ал. 5 от Закона за устройство на територията (докл. вх. № 533).
7. Питане


Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна