Предстоящо заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник)

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам шестнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 29.11.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Приемане на Наредба за водене на регистър на общинските детски градини и Общински детски комплекс (Център за подкрепа личностно развитие) на община Каварна (докл. вх. № 481).
2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Каварна (докл. вх. № 497).
3. Издаване на запис на Заповед за авансово плащане по проект „Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд”, Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020” чрез процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016” на територията на община Каварна (докл. вх. № 496).
4. Актуализация на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост (докл. вх. № 498).
5. Отдаване под наем на част от недвижим имот – публична общинска собственост (докл. вх. № 484).
6. Продажба на поземлен имот – общинска собственост, находящ се в село Българево, община Каварна (докл. вх. № 503).
7. Продажба на общински жилищен имот – апартамент (докл. вх. № 499).
8. Прекратяване на съсобственост в село Челопечене, община Каварна (докл. вх. № 485).
9. Прекратяване на съсобственост в село Камен бряг, община Каварна (докл. вх. № 486).
10. Прекратяване на съсобственост в град Каварна, община Каварна (докл. вх. № 487).
11. Прекратяване на съсобственост в село Топола, община Каварна (докл. вх. № 488).
12. Прекратяване на съсобственост в СО Топола, село Топола, община Каварна (докл. вх. № 489).
13. Прекратяване на съсобственост в село Божурец, община Каварна (докл. вх. № 490).
14. Промяна на списъка по Наредбата по чл. 45а от ЗОС за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем в общински жилища и продажба на общински жилища (докл. вх. № 504).
15. Избор на управител на „Медицински център I - Каварна” ЕООД гр. Каварна (докл. вх. № 493).
16. Избор на управител на „МБАЛ - Каварна” ЕООД гр. Каварна (докл. вх. № 494).
17. Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество между сдружение „Център за образование, култура и екология 21” и партньорите по проект „Приеми ме – интерактивен модел за образователна интеграция на ученици от етнически малцинства” – община Каварна, НУ „Братя Миладинови”, ОУ „Йордан Йовков”, СУ „Стефан Караджа” в гр. Каварна,  ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в с. Белгун,  община Каварна и НУ „Христо Ботев”, с. Септемврийци, община Каварна (докл. вх. № 492).
18. Освобождаване на внесените отчисления по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците (докл. вх. № 482).
19. Даване на съгласие за кандидатстване за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проект „Рекултивация на депо за отпадъци на община Каварна” (докл. вх. № 483).
20. Кандидатстване на община Каварна с проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешки ресурси” 2014 – 2020, Процедура чрез подбор на проекти с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001-2.005 „Активно включване” (докл. вх. № 495). 
21. Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за периода 01.05.2016 – 31.10.2016 г. (докл. вх. № 491).

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждането на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна