Петнадесетото заседание на Общински съвет Каварна ще се проведе на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА свиквам петнадесетото  заседание на Общински съвет - Каварна на 25.10.2016 година (вторник) от 14:00 часа в залата на общинска администрация град Каварна при следния

ПРОЕКТ  ЗА  ДНЕВЕН РЕД: 

1. Продължаване дейността на Общински детски комплекс - Каварна и преминаване от правна форма „Извънучилищно педагогическо учреждение” в правна форма „Център за подкрепа за личностно развитие” (докл. вх. № 445).
2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Каварна  (докл. вх. № 446).
3. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местни данъци, такси и цени на услуги на територията на община Каварна. (докл. вх. № 449).
4. Допълнение на Решение № 174 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г. (докл. вх. № 428).
5. Допълнение на Решение № 176 по протокол № 14 от заседанието на Общински съвет – Каварна, проведено на 12.09.2016 г. (докл. вх. № 427).
6. Кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проект „Изграждане на Младежки културен център в УПИ XXIII-115, 116, кв. 60 по плана на СО Божурец, с. Божурец, община Каварна, област Добрич” по Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия по „Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.” (докл. вх. № 443).
7. Провеждане на конкурс за управител на „Каварна”ЕООД гр. Каварна. (докл. вх. № 442).
8. Обявяване на имот от публична в частна общинска собственост. (докл. вх. № 448). 
9. Промяна на начина на трайно ползване на пасище за други земеделски нужди в с. Вранино, община Каварна. (докл. вх. № 431).
10. Право на ползване върху имот – общинска собственост в с. Българево, община Каварна. (докл. вх. № 433).
11. Прекратяване на съсобственост в село Българево, община Каварна. (докл. вх. № 432).
12. Представителство на община Каварна в „МИРГ Шабла-Каварна-Балчик” (докл. вх. № 447).
13. Изразяване на предварително съгласие за определяне на трасе върху имоти от общинския поземлен фонд съгласно чл. 30 от ППЗОЗЗ (докл. вх. № 444).
14. Одобряване на задание за проектиране и разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за имот с идентификатор 35064.50.118 по кадастралната карта на гр. Каварна, общ. Каварна. (докл. вх. № 437).
15. Одобряване на задание за проектиране и допускане изработването на Подробен устройствен план (ПУП)-изменение на плана за регулация на село Топола, община Каварна в частта за кв. 19 и кв. 24 в обхват УПИ II-96, УПИ III-96, УПИ IV-98 в кв. 19, УПИ I-97, УПИ II-97, УПИ III-97,98 и УПИ IV-98 в кв.24, и част от улична отсечка между двата квартала от О.Т. 115 до О.Т. 113 (докл. вх. № 438).
16. Одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) - парцеларен план и разрешаване изработването на проект за ПУП-парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, представляващ външно електрозахранване на имот с идентификатор 35064.43.11 по кадастралната карта на гр. Каварна, община Каварна (докл. вх. № 439).
17. Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните образувания, представляващ вътрешна оптична (комуникационна) връзка от ветрогенератор в имот с идентификатор 35064.11.26 до главна разпределителна уредба в имот с идентификатор 35064.14.19 в землище гр. Каварна, община Каварна (докл. вх. № 440).
18. Одобряване на задание за проектиране и разрешение за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ I-169, 253, 254, 303, кв. 1; УПИ I-256, кв. 2;  УПИ I-163, II-181, III-206, IV-175, кв. 3 по плана на курортен комплекс „Бялата лагуна” с. Топола, община Каварна (докл. вх. № 459).
19. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Каварна (докл. вх. № 450).
20. Питания (вх. №№ 408 и 441).
21. Изказвания, питания, становища и предложения на граждани.

Материалите са на разположение на гражданите три дни преди провеждане на заседанието в залата на общинския съвет на третия етаж.

 

КРАСИМИР КРЪСТЕВ 
Председател на Общински съвет - Каварна