График за провеждане на заседания на постоянните комисии към Общински съвет – Каварна през месец септември 2019 година

 

ГРАФИК

за провеждане на заседания  на постоянните комисии към

Общински съвет – Каварна през месец септември 2019 година

 

 

КОМИСИЯ

 

 

ДЕН И ДАТА

 

ЧАС

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

петък, 27 септември 2019 г.

13:00

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

петък, 27 септември 2019 г.

13:30

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

петък, 27 септември 2019 г.

14:00

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

петък, 27 септември 2019 г.

14:30

Постоянна комисия по законност и установяване на конфликт на интереси

петък, 27 септември 2019 г.

15:30

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

петък, 27 септември 2019 г.

16:30

 

Дневен ред на заседанията на Постоянните комисии:

 

Постоянна комисия по екология, туризъм, земеделие, еврофондове и програми

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.;

 

Постоянна комисия по здравеопазване, спорт, социална политика и работа с малцинствата

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 384 относно отчет за изпълнение решенията на общински съвет, касаещи дейността на общинска администрация, приети на заседания проведени в периода м. юни 2018 г. – м. май 2019 г;

5. Докладна записка вх. № 403 относно приемане на План за защита при бедствия на община Каварна;

6. Докладна записка вх. № 406 относно приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Каварна

 

Постоянна комисия по бюджет, финанси и данъчна политика

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.;

7. Докладна записка вх. № 436 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

8. Докладна записка вх. № 438 относно отдаване под наем на движима вещ общинска собственост;

9. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна;

 

Постоянна комисия по духовни дейности – образование, култура и проблеми на младежта

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.;

7. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна;

 

Постоянна комисия по териториално развитие и комуникации

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.;

7. Докладна записка вх. № 446 относно изменение на кадастралния регистър и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 429 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич;

10. Докладна записка вх. № 427 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303, гр. Каварна, в елемент на техническата инфраструктура - КПС и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303 и застротиелен план за новообразувания УПИ ІІ;

11. Докладна записка вх. № 435 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ Х, отреден ,,за озеленяване“ в кв. 148, гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и Одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за озеленяване“ и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148.

 

Постоянна комисия по законност, етика и установяване на конфликт на интереси

1. Докладна записка вх. № 437 относно избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Каварна;

2. Докладна записка вх. № 440 относно актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост;

3. Докладна записка вх. № 441 относно одобряване на проектобюджет за 2020 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2021 и 2022 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности;

4. Докладна записка вх. № 442 относно приемане на Програма за енергийната ефективност на Община Каварна 2019 – 2024 г.

5. Докладна записка вх. № 443 относно приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2022 г. и на Дългосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Каварна 2019 – 2029 г.

6. Докладна записка вх. № 445 относно информация за дейността на общинските съветници през мандат 2015 г. – 2019 г.;

7. Докладна записка вх. № 446 относно изменение на кадастралния регистър и промяна на характера на поземлен имот от публична общинска собственост в частна общинска собственост в землището на с. Топола, община Каварна;

8. Докладна записка вх. № 436 относно учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот в гр. Каварна;

9. Докладна записка вх. № 438 относно отдаване под наем на движима вещ общинска собственост;

10. Докладна записка вх. № 439 относно безвъзмездно учредяване на право на строеж върху общински имот в с. Поручик Чунчево, общ. Каварна;

11. Докладна записка вх. № 429 относно одобряване на задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване и разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за имоти с идентификатори 72693.19.133 и 72693.152.429 по КККР  на с. Топола, общ. Каварна, обл. Добрич;

12. Докладна записка вх. № 427 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303, гр. Каварна, в елемент на техническата инфраструктура - КПС и одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ І, отреден ,,за озеленяване и обслужващи обекти“ в кв. 303 и застротиелен план за новообразувания УПИ ІІ;

13. Докладна записка вх. № 435 относно разрешаване промяна на предназначението на част от УПИ Х, отреден ,,за озеленяване“ в кв. 148, гр. Каварна в елемент на техническата инфраструктура и Одобряване на проект за Подробен устройствен план – изменение на плана за регулация на гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х ,,за озеленяване“ и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в кв. 148.