ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ОБЩИНА КАВАРНА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

ОБЩИНА КАВАРНА НАБИРА ДОБРОВОЛЦИ

 

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях,

Община Каварна набира доброволци за участие в Доброволното формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.

Доброволец може да бъде всяко дееспособно навършило 18 години физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.

Служители от Министерството на вътрешните работи и военнослужещи от Министерството на отбраната не могат да членуват в доброволните формирования.

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление до кмета на община Каварна за членство в доброволното формирование по образец съгласно приложение № 1;
  2. Формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение № 2;
  3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
  4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
  5. Копие от документ за придобито образование, специалност или правоспособност;
  6. Декларация за съгласие за обработка на лични данни по образец съгласно приложение № 3;

Кандидатите прилагат към посочените документи и копие от документи за правоспособност за извършване на дейности със специализирана техника и/или оборудване, както и копие от свидетелство за управление на МПС за съответната категория, ако имат такива.

Финансовите средства, необходими за издаване на документите по т. 3 и т. 4 ще бъдат възстановени на доброволците.

Комплектът от документи за членство в доброволното формирование се подава в деловодството на община Каварна в срок до 19.07.2024 г. включително. За допълнителна информация - Галя Великова, тел.: 0570 81835 и 0887000312.