ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до „Оазис Пропъртис“ ЕООД

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на „Оазис Пропъртис“ ЕООД (Собственик на имот с идентификатор 07257.501.79 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна) в качеството му на заинтересовано лице по чл. 131, ал. 2, т. 2 от ЗУТ, че е издадена Заповед № 612/03.06.2024 г. на Кмета на община Каварна, с която е одобрен проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация и застрояване /ПРЗ/ за част от кв. 1 по РП на с. Българево, общ. Каварна в обхвата на ПИ 07257.501.80 по КК и КР на с. Българево, общ. Каварна.
Заповедта подлежи на обжалване на основание чл. 215, ал.1 и ал. 4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Добрич, чрез община Каварна в 14 дневен срок от съобщаването.