ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Соня Шахпазова

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Соня Шахпазова, в качеството и на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.2366 по КККР на гр. Каварна, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за УПИ IV-3312 в кв. 331 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ПЗ за УПИ IV-3312 в кв. 331 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Ок” и следните устройствени показатели: П.застр. ≤ 30%, К. инт. ≤ 1,5, П.озел. ≥ 50%, h ≤ 10 м, начин на застрояване „е“.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.