ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до Живка Радева

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на Живка Радева, в качеството и на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 35064.501.1561 по КККР на гр. Каварна, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за регулация и застрояване /ИПРЗ/ за УПИ II в кв. 143 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна, обл. Добрич.
С предложението за изготвяне на ПУП – ИПР се предвижда съвместяване на регулационните линии на УПИ II в кв. 143 по РП на гр. Каварна, общ. Каварна в съответствие с кадастралните граници на ПИ с идентификатор 35064.501.1173 по КК и КР на гр. Каварна, общ. Каварна, като се образува нов самостоятелен УПИ в кв. 143 по /РП/ на гр. Каварна, общ. Каварна.
С предложението за ПУП – ПЗ за новообразувания УПИ в кв. 143 по регулационния план на гр. Каварна, община Каварна се определят ограничителни застроителни линии в устройствена зона „Ц” и следните устройствени показатели: П.застр. ≤ 60%, К. инт. ≤ 2,0, П.озел. ≥ 30%, h ≤ 12 м, начин на застрояване „д“.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.