ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

Съобщение до „Слънчева фабрика“ ЕООД

Община Каварна на основание чл.18а, ал. (10) от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 128, ал. 3 от Закона за устройството на територията(ЗУТ), съобщава на „Слънчева фабрика“ ЕООД, в качеството му на заинтересовано лица по чл. 131, ал. 2, т. 4 от ЗУТ (Собственик на имот с идентификатор 72693.18.150 по КККР на с.Топола, община Каварна), че е изработен Подробен устройствен план /ПУП/ - Изменение на план за застрояване /ИПЗ/ за ПИ с идентификатор 72693.18.150 по КК и КР на с.Топола, община Каварна, обл. Добрич.
С предложението за ПУП – ИПЗ за ПИ с идинтификатор 72693.18.150 по КК и КР на с.Топола, община Каварна се предвиждат ограничителни застроителни линии в Устройствена зона „Пп” с конкретно предназначение „ПСД-за фотоволтаична електроцентрала“ при следните условия: П застр. ≤ 80%; К инт. ≤ 2,5; П озел. ≥ 20%; Начин на застрояване – „е” и H до 10 м.
Преписката се намира в отдел „Устройство на територията и инвестициите“ при общ. Каварна, като при желание заинтересованите лица, може да се запознаят с нея и отправи своите възражения, искания и предложения до Общинска администрация – Каварна в 14 дневен срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ от обявяването на настоящото съобщение.