ОБЯВИ И СЪОБЩЕНИЯ

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

ОБЩИНА КАВАРНА обявява на 31.05.2024 год. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Каварна 
ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ

за продажба на поземлен имот представляващ празен терен с идентификатор 35064.501.4463 по КККР на гр. Каварна, с площ от 674 кв. м., УПИ XVII, кв. 70 по действащия регулационен план на гр. Каварна, трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване (до 10м.). Имотът е актуван с АЧОС № 6144/17.05.2023г. Началната тръжна цена на имота– обект на търга е 22 242,00 лв. без ДДС.

Тръжните документи се закупуват от касата на общината на  ул. ”Добротица” № 26, 08:00ч. до 12:00ч. и от 13:00ч. до 17:00ч. до 27.05.2024г. Цената на един комплект е 50.00 лв.

Депозитна вноска, представляваща 10% от началната тръжна цена, в размер на 2 224,20 лв. да постъпи по сметка на община Каварна в ”ЦКБ” АД гр. Добрич BIC код СЕСВВGSF с/ка BG 59 СЕСВ 979033 G4 066400 СЕСВВGSF до 17:00 часа на 28.05.2024г.

Срокът за подаване на заявленията с приложените документи е до 17:00 часа на 29.05.2024г. в деловодството на община Каварна, ул. ”Добротица” № 26.

Оглед в работни дни от 09.00ч. до 11.00ч. и от 14.00ч. до 16.00ч. от датата на обявяването до крайния срок за подаване на документите.

Необходими документи за участие приложени към заявлението: Квитанция за закупени тръжни книжа; Вносна бележка за внесен депозит; Декларация, че участникът няма не погасени задължения към отдел „МДТ” и други задължения към община Каварна; Декларация за запознаване с тръжната документация; Актуално удостоверение от НАП, че участникът няма не погасени задължения към държавата; Декларация за обработка на лични данни; Декларация за извършен оглед на имота; Нотариално заверено пълномощно, в случай, че кандидатът се представлява от пълномощник.

СВАЛИ ОБЯВЛЕНИЕТО